Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Nëqoftëse gjeni një derr të egër të ngordhur, ju lutemi raportoni tek
0800 00 210
Pason çmim prej 2500 denarë

Sektori i mbështetjes profesionale

Sektori i mbështetjes profesionale është shërbim operativ horizontal i Agjencisë i cili siguron mbështetje profesionale dhe të specializuar për sektorët e Agjencisë dhe Agjencisë në tërësi.  Sektori është përgjegjës për ndjekjen, zbatimin dhe menaxhimin e sistemeve të cilësisë në Agjenci; koordinimin dhe kontrollin e laboratorëve që janë në kompetencë të Agjencisë; aktivitetet për mbrojtjen e konsumatorëve; planifikimin strategjik dhe operativ; ndjekjen e zbatimit të përparësive strategjike të Agjencisë dhe ndjekjen e zbatimit të planit vjetor të punës së Agjencisë; analizimin dhe vlerësimin e politikave të Agjencisë dhe koordinimin ndërmjet sektorëve të veçantë dhe të institucioneve të jashtme.