Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Nëqoftëse gjeni një derr të egër të ngordhur, ju lutemi raportoni tek
0800 00 210
Pason çmim prej 2500 denarë

Sektori i BE-së dhe i bashkëpunimit ndërkombëtar

Sektori i BE-së dhe i bashkëpunimit ndërkombëtar (SBEBN) është kompetent për koordinimin dhe drejtimin e procesit të integrimeve në BE në fushën e Kapitullit 12 – sigurimi i ushqimit, politika veterinare dhe fitosanitare, si dhe për zhvillimin dhe bashkimin e politikave që lidhen me procesin e harmonizimit të legjislacionit kombëtar me atë të Bashkimit Europian, përgatitjen e raporteve të përparimit në eurointegrimet në fushën e Kapitullit 12, përgatitjen e aktiviteteve për bisedimet me BE-në.

Në përputhje me nenin 119 të Ligjit të Sigurisë së Ushqimit, Agjencia e Ushqimit dhe e Veterinarisë, nëpërmjet Sektorit të BE-së dhe të bashkëpunimit ndërkombëtar ka kompetencë për koordinimin e legjislacionit dhe të sistemeve kontrolluese për çështjet e fushës së sigurisë së ushqimit dhe të ushqimit për kafshët ndër institucionet kompetente në Republikën e Maqedonisë së Veriut të përfshira në Kapitullin 12, si dhe për komunikimin me institucionet e Bashkimit Europian të fushës së ushqimit, ushqimit për kafshët, politikës veterinare dhe fitosanitare.

Gjithashtu, Sektori i BE-së dhe i bashkëpunimit ndërkombëtar në kuadër të kompetencave të tij, është përgjegjëse për organizim dhe drejtimin e aktiviteteve që lidhen me menaxhimin e projekteve, bashkëpunim me organizatat dhe trupat ndërkombëtare, koordinimin e ndihmës së huaj në procesin e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe dypalëshe.