Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Nëqoftëse gjeni një derr të egër të ngordhur, ju lutemi raportoni tek
0800 00 210
Pason çmim prej 2500 denarë

WOAH

Светска организација за здравствена заштита на животните
(WOAH)

Светската организација за здравствена заштита на животните (World Organisation for Animal Health - WOAH) е формирана со потпишување на меѓународен договор на 25 јануари 1924 година, со цел воспоставување мерки за контрола и искоренување на болести кај животните на глобално ниво.