Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Nëqoftëse gjeni një derr të egër të ngordhur, ju lutemi raportoni tek
0800 00 210
Pason çmim prej 2500 denarë

Raportet e revizionit

 

Ревизорски извештаи на Агенција за храна и ветеринарство

 

  • Ревизорски меморандум за извршена внатрешна ревизија во кланица 2018г. [lidhje]
  • Конечен извештај на внатрешна ревизија на наплата на надоместоци во кланици 2018г. [lidhje]
  • Конечен извештај на внатрешна ревизија во областа на безбедност на храна од неживотинско потекло 2018г.[lidhje]
  • Конечен извештај на внатрешна ревизија на интерни контроли при исплата на обврски 2017г. [lidhje]
  • Ревизорски меморандум на внатрешна ревизија на граничен премин Табановце 2017г. [lidhje]
  • Конечен извештај на внатрешна ревизија на фунционирање на информациониот систем 2017г. [lidhje]