Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Nëqoftëse gjeni një derr të egër të ngordhur, ju lutemi raportoni tek
0800 00 210
Pason çmim prej 2500 denarë

Sektori i shëndetësisë publike veterinare

Sektori i shëndetësisë publike veterinare merr pjesë në krijimin, zhvillimin dhe zbatimin e politikave brenda fushëveprimit të sektorit; Merr pjesë në hartimin e ligjeve dhe të akteve nënligjore, programeve dhe akteve të tjera në fushën e shëndetësisë publike veterinare, përgatit analiza, informata; organizon dhe bashkëpunon me organe të tjera kompetente, sektorë, organizata dhe shoqata ndërkombëtare.

Sektori i shëndetësisë publike veterinare i koordinon aktivitetet e punës në këto njësi: