Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Nëqoftëse gjeni një derr të egër të ngordhur, ju lutemi raportoni tek
0800 00 210
Pason çmim prej 2500 denarë

AUV

AHV-FVA

AGJENCIA E USHQIMIT DHE E VETERINARISË E Republikës së Maqedonisë së Veriut

Agjencia e Ushqimit dhe e Veterinarisë (AUV) është organ i mëvetësishëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut që është kompetente për kryerjen e punëve nga fusha e sigurisë së ushqimit dhe ushqimit të kafshëve; zbatimit, kontrollit, mbikëqyrjes dhe vëzhgimit të aktiviteteve veterinare në fushën e mbrojtjes shëndetësore të kafshëve; mirëqenien e tyre; shëndetin publik veterinar, si dhe kontrollin e laboratorëve kombëtarë, referentë dhe të autorizuar që japin mbështetje përkatëse për nevojat e Agjencisë.

AUV është e përgjegjshme për koordinimin e ligjvënies dhe të sistemeve të kontrollit për çështjet e fushës së sigurisë së ushqimit dhe të ushqimit të kafshëve ndër institucionet kompetente në Republikën e Maqedonisë së Veriut, si dhe komunikim me institucionet e Bashkimit Europian për aktivitetet e përcaktuara në Kreun 12 – Siguria e ushqimit, politika veterinare dhe fitosanitare.

AUV është pikë kontakti për EFSA, RASFF dhe Codex Alimentarius.

Me punën e saj, AUV ka për qëllim që të sigurojë kujdes të përhershëm për mbrojtjen e shëndetit të njerëzve nga sëmundjet që transmetohen përmes ushqimit; mbrojtjen e konsumatorëve nga mashtrimi dhe informimi i tyre në mënyrë të hapur, të sinqertë dhe në kohë për rreziqet e mundshme të ushqimit; mbrojtjen e shëndetit të kafshëve dhe mirëqenia e tyre, si dhe mbrojtja e mjedisit jetësor nga ndotja me mbeturina me prejardhje shtazore, nëpërmjet kontrollit të zbatimit të rregullave të harmonizuara me standardet e BE-së si dhe standardet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Maqedonisë së Veriut.

Vendimi për miratimin e Sistemit të menaxhimit të cilësisë nëpërmjet zbatimit të standardit ndërkombëtar ISO 9001:2008, për Agjencinë e Ushqimit dhe të Veterinarisë domethënë zbatimi i parimeve të cilësisë në të gjitha segmente të punës së saj.

Agjencia e Ushqimit dhe e Veterinarisë

“Brigada e 3-të Maqedonase” nr. 20, 1000 Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut
TEL: +389 2 2457 895
TEL: +389 2 2457 873
Faks: +389 2 2457 893
Faks: +389 2 2457 871
e-mail: info@fva.gov.mk

 

NJËSITË RAJONALE TË AGJENCISË SË USHQIMIT DHE TË VETERINARISË

 1. NJR e Shkupit
  “Shëtitarja Dimitar Vllahovi” nr. 4 – Shkup (Ish-Banka Komerciale, kati i parë)
  02/3 232-754
 2. NJR e Strumicës
  Rr. “Vasill Surçevi” nr. 11 (Ndërtesa private e Ekonomisë Borievë - Strumicë)
  034/334-224
 3. NJR e Manastirit
  Rr. “1 Maji” p.n. Manastir
  (Ndërtesa e vjetër komunale – NJR e MBPEU-së)
  047/228-667
 4. NJR e Manastirit
  Rr. “Krusheva” nr. 5a
  (Ndërtesa e komunës së Manastirit)
  047/228-757
 5. NJR e Prilepit
  Rr. “Pitu Guli” nr. 2 Prilep
  (Ndërtesa e vjetër e komunës së Prilepit)
 6. NJR e Prilepit -FSSHM
  rr. “Mbrojtësit e Prilepit” p.n.
  048/400-354
 7. NJR e Shtipit
  Rr. “Vasil Gllavinov” p.n. -Shtip
  (ndërtesa e komunës së Shtipit)
 8. NJR e Shtipit - FSSHM
  rr. “Strasho Pinxhuri” p.n.
  Shtip (ndërtesa e Fondit të Sigurimit Social)
  032/385-522
 9. PE Kumanovo
  ul. 11-ti Oktomvri bb -Kumanovo (Zgrada na Opstina Kumanovo)

 10. PE Kumanovo
  ul.11 Oktomvri br4 - Kumanovo (Zgrada na Crven Krst) 031/417-027

 11. PE Ohrid (FZOM)
  046/200-326

 12. PE Gevgelija
  ul. Zeleznicka br-2 - Gevgelija
  034/216-004

 13. PE Radovis
  Bul.Aleksandar Makedonski bb-Radovis (Zgrada na Opstina Radovis)
  032/631-093

 14. PE Veles
  ul.sevki Sali br.6-Veles (FZOM)
  043/212-284

 15. PE Kavadarci
  ul.Marsal Tito bb - Kavadrci (Zgrada na Opstina Kavadarci)
  043/371-477

 16. PE Negotino
  ul. AcoAdzi Ilov br.2 –Negotino (Zgrada na Opstina Negotino)
  043/371- 477

 17. PE Kocani
  ul. Rade Kratovce br.1 - Kocani (Zgrada na Opstina Kocani)
  033/247-448

 18. PE Vinica
  ul. Bel kamen bb - Vinica (Zgrada na Opstina Vinica)
  033/360-027

 19. PE Kriva Palanka
  ul. Sveti Joakim Osogovski br.175 - Kriva Palanka
  031/375-228

 20. PE Sveti Nikole
  ul. Plostad bb - Sveti Nikole
  032/440-091

 21. PE Probistip
  ul. Jakim Stojkovski bb -Probistip (Zgrada na Zdravstven dom)
  032/482-229

 22. PE Berovo
  (Objekt Biznis Inkubator)
  033/470-065

 23. PE Tetovo
  ul.29 - ti Noemvri bb -Tetovo (Privatna zgrada na 1-vi kat)
  044/332-983

 24. PE Gostivar
  ul. Braka Ginovski bb –Gostivar (Zgrada na Opstina Gostivar)
  042/222-499

 25. PE Struga
  ul.Marsal Tito br.54 – Struga (Zgrada na Osiguruvanje - Viena Insurens-grup)
  046/785-544

 26. PE Debar
  ul.8-mi Septemvri bb - Debar (Zgrada na Opstina Debar)
  046/831-326

 27. PE Resen
  ul.29-ti Noemvri br176 Resen (Gradski trgovski centar lokal 36)
  047/274-057

 28. PE Kicevo i Makedonski Brod
  ul.Boris Kidric br.1-Kicevo (Zgrada na Opstina Kicevo)
  045/222-106

 29. PE Krusevo i Demir Hisar
  ul.Nikola Gjurkovic bb –Krusevo (Zgrada na RM)
  048/477-997

 30. PE Kratovo
  ul. Marsal Tito bb-Kratovo, (Zgrada na Opstina Kratovo)
  031/481-230

 31. PE Delcevo
  ul.Metodi Mitevski –Brico br.40 – Delcevo (Stara Opstinska zgrada)
  033/410-005

Inspekciski mesta na granicen premin:

 1. Aerodrom
 • Zoran Dinev 070-409-418
 • Todor Karapancev 070-409-330

Rabotno vreme: 24/7

(na povik)

 1. Bogorodica - 034/ 230 – 730
 2. Deve Bair - 031/ 387 – 111
 3. MedZitlija - 047/ 222 - 042
 4. Novo Selo - 034/ 363 - 316
 5. Tabanovce - 031/ 492 - 905
 6. Ḱafasan - 046/ 789 – 279
 7. Delcevo - 033/ 410 – 015
 8. Blace - 02/ 3232 - 237