Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Nëqoftëse gjeni një derr të egër të ngordhur, ju lutemi raportoni tek
0800 00 210
Pason çmim prej 2500 denarë

Njësia e punëve që ndërlidhen me Kabinetin e Drejtorit

Njësia e punëve që ndërlidhen me Kabinetin e Drejtorit është njësi e pavarur në Agjencinë e Ushqimit dhe të Veterinarisë, përgjegjëse para drejtorit/zëvendësdrejtorit për punën e saj. Njësia i përcakton, organizon dhe i koordinon aktivitetet e mbajtjes së kolegjiumeve profesionale të Agjencisë; organizon dhe përcakton mbledhje dhe pranime te drejtorit/zëvendësdrejtorit; organizon vizita të punës dhe protokollare të përfaqësuesve dhe të delegacioneve nga vende të huaja. Në kompetencë të saj është edhe përgatitja dhe studimi i materialeve dhe përgatitja e mendimeve dhe e vërejtjeve në lidhje me ta për mbledhje të ndryshme në të cilat merr pjesë menaxhmenti i Agjencisë; pranon dhe shqyrton postën që vjen për drejtorin/zëvendësdrejtorin; ndjek realizimin e programeve të punës të Qeverisë dhe Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Në kompetencë të Njësisë së punëve që ndërlidhen me Kabinetin e Drejtorit është edhe realizimi i aktiviteteve për informimin e medieve dhe publikut më të gjerë.

Njësinë e punëve që ndërlidhen me Kabinetin e Drejtorit e drejton përgjegjësi i Njësisë.