Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Nëqoftëse gjeni një derr të egër të ngordhur, ju lutemi raportoni tek
0800 00 210
Pason çmim prej 2500 denarë

Plan strategjik dhe vjetor

Plan strategjik

Plani strategjik i AUV-së është dokument i cili i referohet periudhës së planifikuar prej tre vjetësh dhe që i përfshin të gjitha aspektet e organizimit të punës, duke përfshirë këto komponentë: misionin, vizionin, përparësitë, qëllimet, programin, aktivitetet dhe planin e zbatimit. Plani strategjik është i lidhur ngushtë me procesin e planifikimit dhe të realizimit buxhetor për periudhën trevjeçare dhe paraqet instrument të veçantë të planifikimit dhe të ndikimit të zbatimit të programeve.

 

 

Plan vjetor

Me Planin vjetor të punës praktikisht zbatohen masat dhe aktivitetet e përfsira në planin strategjik. Në Planin vjetor të punës së AUV-së bëjnë pjesë nismat që do të jenë të përfshira në Programin vjetor të punës së Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, në përputhje me nivelin e përcaktuar të përparësive, afatin kohor dhe detyrimet që rrjedhin nga puna aktuale.

 

Plan vjetor i punës për periudhën 2024

 

Plan vjetor i punës për periudhën 2023

 

Plan vjetor i punës për periudhën 2022

 

Plan vjetor i punës për periudhën 2021

 

Plan vjetor i punës për periudhën 2020

 

Plan vjetor i punës për periudhën 2019

 

Plan vjetor i punës për periudhën 2018