Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Nëqoftëse gjeni një derr të egër të ngordhur, ju lutemi raportoni tek
0800 00 210
Pason çmim prej 2500 denarë

MK RASFF

Согласно членот 36, точка 2 од Законот за безбедност на храната, Агенцијата за храна и ветеринарство ги координира субјектите вклучени во системот за брзо известување и размена на информации поврзани со небезбедна храна и храна за животни. За таа цел АХВ воспостави свој национален систем МК RASFFсистем. Овој систем ќе обезбеди брз проток на информации внатре во системот на службени контроли, како и брзо и навремено преземање на потребните контролни активности и/или мерки. Комуникацијата и размената на податоци се одвива преку електронска пошта.

На следнава страна можете да пристапите на MK RASFF системот.