Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Nëqoftëse gjeni një derr të egër të ngordhur, ju lutemi raportoni tek
0800 00 210
Pason çmim prej 2500 denarë

TAIEX

TAIEX është instrument i ndihmës teknike dhe i këmbimit të informacioneve të menaxhuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Zgjerimit e Komisionit Europian. TAIEX-i mbështet vendet partnere në raport me aderimin, implementimin dhe zbatimin e legjislacionit të BE-së. TAIEX-i vendos kritere të larta dhe ofron ndihmë gjatë zbatimit të profesionalizmit përkatës për të zgjidhur problemet në një periudhë të shkurtër kohore.

Shfrytëzues të TAIEX-it janë vendet që janë të përshtatshme për përdorimin e IPA-së – ndihmë paraaderuese, përkatësisht vendet kandidate dhe kandidate potenciale për anëtarësim në BE, si dhe vendet e përfshira me Instrumentin e Fqinjësisë dhe të Partneritetit Europian (ENPI), Rusinë dhe Bashkësinë e Qipros turke.

Për ndihmën e TAIEX-it mund të aplikojnë këto grupe të shfrytëzuesve:
Ministritë, trupat qeveritare, trupat rregullatore, parlamentet kombëtare, gjykata. Në raste të përjashtuara, nëse kanë rolë të qarta në zbatimin e legjislacionit të BE-së, grupet e shfrytëzuesve janë edhe partnerët socialë dhe shoqatat profesionale.

Format e mbështetjes që i ofron TAIEX-i:
-punëtori me një ose më shumë përdorues;
-misione eksperte dhe
-vizita studentore.
 

Aranzhime logjistike që TAIEX-i i mbulon, që lidhen me sigurimin e mbështetjes:

Për punëtoritë: hotel dhe shpenzime të udhës për ekspertët e BE-së, marrjen me qira të sallës për mbajtjen e punëtorisë, duke përfshirë edhe pajisjen e nevojshme (pajisje TI, pajisje përkthimi etj.), si dhe shpenzime të tjera për ketering (drekë, pushime për kafe).
Për vizitat studentore: me kushte për maksimum 3 pjesëmarrës për qëndrim, me kohëzgjatje prej maksimalisht 2 deri 5 ditë, shpenzimet për udhëtim, qëndrim dhe mëditje për pjesëmarrësit.
Për misionet eksperte: qëndrimi i ekspertit të BE-së me kohëzgjatje prej maksimalisht 5 ditësh, shpenzimet për udhëtim, qëndrim dhe mëditje për ekspert nga shtetet anëtarë të BE-së.

Për më shumë informata mund të përdorni këtë vjegëz: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/index_en.htm

  • Lajmërim për ngjarje

 

Ngjarjet e kaluara të TAIEX-it

No content available.