Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Nëqoftëse gjeni një derr të egër të ngordhur, ju lutemi raportoni tek
0800 00 210
Pason çmim prej 2500 denarë

Organizatë

Agjencia e Ushqimit dhe e Veterinarisë është organ i mëvetësishëm i administratës shtetërore, në cilësi të personit juridik, i cili me miratimin e Ligjit të Sigurisë së Ushqimit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Maqedonisë” nr. 157/10) themelohet më 1.1.2011 me bashkimin e Drejtorisë së Veterinarisë pranë Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, me Drejtorinë e Ushqimit pranë Ministrisë së Shëndetësisë. Agjencia e Ushqimit dhe e Veterinarisë, në përputhje me parimet europiane për ecurinë e ushqimit “nga toka deri në tryezë”, nga 2011 funksionon si organ i vetëm kompetent për kontrollin e sigurisë së ushqimit dhe të ushqimit për kafshët, për zbatimin, kontrollin, mbikëqyrjen dhe vëzhgimin e aktiviteteve veterinare në fushën e mbrojtjes shëndetësore të kafshëve, mirëqenien e tyre, shëndetin publik veterinar, si dhe kontrollin e laboratorëve që japin mbështetje për nevojat e Agjencisë.

Qëllimi i Agjencisë së Ushqimit dhe të Veterinarisë është sigurimi i nivelit të lartë të mbrojtjes së shëndetit dhe të interesave të konsumatorëve kur bëhet fjalë për sigurinë e ushqimit.

Punët nga kompetena e saj, Agjencia e Ushqimit dhe e Veterinarisë i ushtron në bazë të sistemit të parashtruar për kontrollin e sigurisë së ushqimit, nëpërmjet integrimit të sistemeve kontrolluese për ushqimin me prejardhje shtazore, duke përfshirë importimin, sistemin kontrollues për sigurinë e përgjithshme të ushqimit, për importimin e ushqimit me prejardhje shtazore, sistemin kontrollues për pesticidet dhe sistemin kontrollues për mirëqenien e kafshëve.

Agjencinë e Ushqimit dhe të Veterinarisë e drejton drejtori/zëvendësdrejtori. Në Agjenci janë të punësuar tre këshilltarë shtetërorë, janë të formuar gjashtë njësi të pavarura, nëntë sektorë, ndërsa në kuadër të tyre janë të formuar 31 njësi.
 

Organizimi i brendshëm i Agjencisë së Ushqimit dhe të Veterinarisë

 • Organogrami i Agjencisë së Ushqimit dhe të Veterinarisë [lidhje]
 • Rregullore për sistematizimin e vendeve të punës në AUV [lidhje]
 • Lista e të punësuarve në AUV [lidhje]
 • Kodeksi i nëpunësve administrativë [lidhje]

 

NËPUNËS ADMINISTRATIVË – KËSHILLTARË

 1. Këshilltar shtetëror për mbështetje profesionale dhe punë administrative
  Radmila Nikolovska
  rjnikolovska@fva.gov.mk
  Тел:+389 2 2457 895
  +389 2 2457 873 локал 185

 2. Këshilltar shtetëror për ushqim
  Svetlana Kolarikj
  schkolarikj@fva.gov.mk
  Тел:+389 2 2457 895
  +389 2 2457 873
  локал 185

Sektori i mbrojtjes shëndetësore dhe i mirëqenies së kafshëve
Vanja Kondratenko
vkondratenko@fva.gov.mk
Тел:+389 2 2457 895
+389 2 2457 873 локал 141

Sektori i shëndetësisë publike veterinare
Sasko Arsov
sarsov@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
локал 139

Sektori i ushqimit me prejardhje joshtazore
Oliver Milanov
omilanov@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
lokal 129

Sektori i mbikëqyrjes inspektuese
Vanco Novoselski
vnovoselski@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
lokal 121

Sektori për BE dhe për bashkëpunim ndërkombëta
Svetlana Tomeska Mickova
stmickova@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
lokal 120

Sektori i punëve të përgjithshme dhe administrative
U.D drejtues Bojana Petrovska
bpetrovska@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
lokal 119

Sektori i mbështetjes profesionale
Blazo Janevski
bjanevski@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
lokal 198

Sektori i teknologjive të reja ushqimore
Lence Jovanovska
ljovanovska@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
lokal 140

Sektori i vlerësimit dhe i komunikimit të rrezikut
U.D drejtues Nikola Savovski
nsavovski@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
lokal 185

Njësia e punëve që ndërlidhen me drejtorin – Kabineti
Ilija Georgiev
igeorgiev@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
lokal 134

Njësia e çështjeve financiare
Atanas Bojcev
abojchev@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
lokal 203

Njësia e revizionit të brendshëm
Violeta Jovanovska
vjovanovska@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
lokal 135

Njësia e burimeve njerëzore
Adzere Ramici
aramichi@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
lokal 181

Njësia e kontrollit të brendshëm dhe e auditimit
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
lokal 118

Njësia e ndjekjes së mashtrimeve me ushqimin
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
lokal 118


 

Oficer i mbrojtjes së të dhënave personale

Sanja Stojanovska (Këshilltar i punëve normative-juridike), smihajleska@fva.gov.mk
Bojana Petrovska (u.d. Drejtues i Njësisë së punëve juridike), bpetrovska@fva.gov.mk
Тел: (02) 2 457 895