Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Nëqoftëse gjeni një derr të egër të ngordhur, ju lutemi raportoni tek
0800 00 210
Pason çmim prej 2500 denarë

Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore

Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore e Agjencisë së Ushqimit dhe të Veterinarisë bën përzgjedhjen dhe punësimin; avancimin dhe lëvizshmërinë; trajnimin, shpërndarjen e përgjegjësive dhe të autorizimeve të të punësuarve; mentorimin, monitorim dhe vlerësimin e të punësuarve, duke përfshirë kërkesat e veçanta për inspektorët dhe për çdo anëtar të personelit i cili është i inkuadruar në aktivitetet e inspektimit.

Përgjegjësi dhe autorizime ç[r mbikëqyrjen e realizimit dhe të kryerjes së aktiviteteve ka drejtuesi i Njësisë së menaxhimit të burimeve njerëzore si dhe të gjithë të punësuarit në njësinë dhe drejtuesit e sektorëve të AUV-së.
 

  • Punësime [lidhje]
  • Planifikimi dhe koordinimi i trajnimeve [lidhje]
  • Vlerësimi i nëpunësve administrativë [lidhje]