Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Nëqoftëse gjeni një derr të egër të ngordhur, ju lutemi raportoni tek
0800 00 210
Pason çmim prej 2500 denarë

Informata të karakterit publik

Në përputhje me nenin 9 të Ligjit të Qasjes së Lirë në Informatat e Karakterit Publik (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 13/06, 86/2008 dhe 6/2010), Agjencia e Ushqimit dhe e Veterinarisë përpiloi 

 

1. LISTËN E INFORMATAVE TË KARAKTERIT PUBLIK

Listën e informatave të karakterit publik të Agjencisë së Ushqimit dhe të Veterinarisë e përbëjnë këto grupe të informatave:

 

 • Kontakte – (Aktiviteti, informacioni i kontaktit, njësitë rajonale të AUV, pikat e inspektimit të kalimit kufitar)
 • Lajme 
 • Ligje dhe rregulla
 • Formularë – (tarifat, formularët, dokumentet e nevojshme, fletëpagesat)
 • Plane
 • Raporte – (javore, mujore, vjetore)
 • Skema organizative – (Sistematizimi, organizimi i brendshëm, lista e punonjësve, zyrtari për mbrojtjen e të dhënave personale)
 • Shpallje – (shpallje publike dhe të brendshme, njoftime të përgjithshme, shpallje publike për shitje, thirrje publike)
 • Regjistra – (Ushqim me prejardhje shtazore, Ushqim me prejardhje joshtazore, Mbrojtja e shëndetit dhe mirëqenia e kafshëve, Ushqim kafshësh, Preparate veterinare mjekësore, Nënprodhime me prejardhje shtazore, Import, Akuakulturë, Laboratorë)
 • Buxheti dhe llogaritë përfundimtare
 • Prokurime publike

 

Qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut mund të marrin informatë të karakterit publik të cilën e ka përgatitur ose të cilën e ka Agjencia e Ushqimit dhe e Veterinarisë, me plotësimin e – Kërkesës për qasjen në informatat e karakterit publik, që mund ta marrin në arkivin e  Agjencisë së Ushqimit dhe të Veterinarisë ose ta shkarkojnë nga ky [lidhje]

Kërkesa për informatë mund të dorëzohet në formë të shkruar në adresën e Agjencisë së Ushqimit dhe të Veterinarisë -ul. „III Makedonska brigada" nr. 20 (ndërtesa e “Bankës Tutunska”), 1000 Skopje, në postën e mailit: amihajlovski@fva.gov.mk , vatanasova@fva.gov.mk.


Qytetarët mund të informohen për të gjitha pyetjet e interesit të tyre që janë të lidhura me të drejtën e qasjes së lirë në informatat e karakterit publik dhe në telefonin:
(02) 2 457 895. 

Agjencia e Ushqimit dhe e Veterinarisë, në përputhje me Ligjin e Qasjes së Lirë në Informatat e Karakterit Publik, si zyrtar për ndërmjetësim për informata, cakton:

 

 

2. Raporte vjetore

 • Raporti vjetor i Agjencisë së Ushqimit dhe të Veterinarisë (AUV) për zbatimin e Ligjit të Qasjes së Lirë në Informatat e Karakterit Publik, për periudhën 01.01.2022 –  31.12.2022 [lidhje]
 • Raporti vjetor i Agjencisë së Ushqimit dhe të Veterinarisë (AUV) për zbatimin e Ligjit të Qasjes së Lirë në Informatat e Karakterit Publik, për periudhën01.01.2021 – 31.12.2021 [lidhje]
 • Raporti vjetor i Agjencisë së Ushqimit dhe të Veterinarisë (AUV) për zbatimin e Ligjit të Qasjes së Lirë në Informatat e Karakterit Publik, për periudhën 01.01.2020 – 31.12.2020 [lidhje]

 

 

3. Raport – Të dhënat për shpenzimet zyrtare

 • Shpenzime zyrtare 12.2014-05.2015 [lidhje]
 • Shpenzime zyrtare 06.2015-11.2015 [lidhje]
 • Shpenzime zyrtare 12.2017-05.2018 [lidhje]
 • Shpenzime zyrtare 06.2018-11.2018 [lidhje]


 


Oficer i mbrojtjes së të dhënave personale

Sanja Stojanovska (Këshilltar i çështjeve normative-juridike), smihajleska@fva.gov.mk
Bojana Petrovska (u.d. Drejtuesi i Njësisë së çështjeve juridike), bpetrovska@fva.gov.mk
Tel: (02) 2 457 895

Denoncim i mbrojtur i brendshëm