Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Nëqoftëse gjeni një derr të egër të ngordhur, ju lutemi raportoni tek
0800 00 210
Pason çmim prej 2500 denarë

Buxheti

 

Buxheti i Agjencisë së Ushqimit dhe të Veterinarisë

 

Buxheti dhe financat 2023

 • Buxheti i AUV-së 2023 [lidhje]
 • Shpërndarja e brendshme e buxhetit 2023 [lidhje]
 • Plani vjetor financiar në tremujore 2023 [lidhje]
 • Raporte financiare tremujore dhe gjysmëvjetore [lidhje]
 • Raport tremujor i detyrimeve të maturuara, por jo të paguara [lidhje]

 

Buxheti dhe financat 2022

 • Buxheti i AUV-së 2022 [lidhje]
 • Shpërndarja e brendshme e buxhetit 2022 [lidhje]
 • Plani vjetor financiar në tremujore 2022 [lidhje]

 

Buxheti dhe financat 2021

 • Buxheti i AUV-së 2021 [lidhje]
 • Shpërndarja e brendshme e buxhetit 2021 [lidhje]
 • Plani vjetor financiar në tremujore 2021 [lidhje]
 • Raporti i mjeteve të planifikuara dhe të shpenzuara 2021 [lidhje]
 • Raporti i revizioneve të kryera 2021 [lidhje]

 

 • Buxheti i AUV-së 2020 [lidhje]
 • Buxheti i AUV-së 2019 [lidhje]
 • Buxheti i AUV-së 2018 [lidhje]
 • Buxheti i AUV-së 2017 [lidhje]

 

 

 

Udhëzime, rregullore dhe procedura


 


Llogaritë përfundimtare të Agjencisë së Ushqimit dhe të Veterinarisë

 

Llogaria përfundimtare 2022

 

Llogaria përfundimtare 2021

 

Llogaria përfundimtare 2020

 

Llogaria përfundimtare 2019