Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Nëqoftëse gjeni një derr të egër të ngordhur, ju lutemi raportoni tek
0800 00 210
Pason çmim prej 2500 denarë

Njësia e kontrollit dhe e auditimit të brendshëm

Njësia e kontrollit dhe e auditimit të brendshëm:

 

  • Organizon dhe zbaton kontrollin e brendshëm mbi punën e nëpunësve shtetërorë në AUV sipas urdhrit të drejtorit ose të informatave dhe indikacioneve të përcaktuara dhe e informon drejtorin për çdo zbulim nga kontrolli i brendshëm i kryer.;
  • Informon drejtorin e Agjencisë për çdo denoncim të pranuar për parregullsi ose për lloj tjetër të informacionit ku paraqitet dyshimi për parregullsi ose mashtrim që mund të rezultojnë me procedurë kundërvajtëse ose disiplinore;
  • Vepron ndaj denoncimeve për parregullsi në punën e nëpunësve shtetërorë të AUV-së, përcakton gjendjen faktike sipas denoncimit të parashtruar, merr vendime në bazë të saj dhe e informon drejtorin;
  • Organizon dhe zbaton auditimin e brendshëm të programimit dhe të zbatimit të kontrolleve zyrtare;
  • Kujdeset për të siguruar që aktivitetet dhe rezultatet e njësive organizative të AUV-së janë të përshtatshme me qëllimet e planifikuara;
  • Planifikon aktivitetet e auditimit në bazë të Planit dhe Programit vjetor;
  • Zbulon dhe identifikon problemet sistematike dhe parregullsitë në programimin dhe zbatimin e kontrolleve zyrtare dhe përgatit raport për drejtorin e Agjencisë, për auditimet e zbatuara;
  • Përcakton masat e nevojshme korrektuese dhe parandaluese;
  • Zgjedh dhe organizon aktivitetet e anëtarëve të ekipit për auditimin e brendshëm;