Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Вработувања

Одделението за управување со човечки ресурси ги спроведува активностите и одговорностите на вработените вклучени во целокупниот процес на вработувањето и мобилноста во државна служба за потребите на органот, како и одјавувањето на вработените од АХВ.

Вработување по јавен оглас

Одделението за управување со човечки ресурси поднесува барање за објавување на јавен оглас за пополнување на работни места за потребите на Агенцијата за храна и ветеринарство до Агенција за администрација со следните податоци:

  • Назив на институцијата
  • Работните места за кој се објавува огласот
  • Огласот се објавува во три дневни весници
  • Годишниот план за вработување за тековната година
  • Извадок од актот за систематизација на работните места со опис на работното место кое се огласува
  • Согласност за одобрени финансиски средства издадено од Министерство за финансии
  • Согласност од МИОА за годишниот план за вработување
  • Согласност од Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор
  • Потпишани изјави за обезбедување на тајност и заштита на обработка на лични податоци од страна на членовите од Комисијата за селекција за вработување
  • Решение за овластување за вршење на обработка за лични податоци на членовите на Комисијата потпишани од страна на раководното лице на институцијата

Интерен оглас за унапредување

Директорот поднесува барање за започнување на постапката за унапредување до Одделението за управување со човечки ресурси. Одделението за управување со човечки ресурси до Агенцијата за администрација доставува барање за објавување на интерен оглас за унапредување, пријава за унапредување и барање за номинација на член и заменик член во Комисија за селекција за унапредување со цел да се објави интерниот оглас на веб страната на Агенцијата за администрација interenoglas@aa.mk и истиот да се објави истовремено и во нашата веб страна www.fva.gov.mk.