Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Nëqoftëse gjeni një derr të egër të ngordhur, ju lutemi raportoni tek
0800 00 210
Pason çmim prej 2500 denarë

October 2013

IPA

Instrumenti për ndihmë paraaderuese (IPA) ofron ndihmë për vendet e përfshira në procesin e aderimit në Bashkimit Europian (BE) për periudhën 2007-2013.