Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Nëqoftëse gjeni një derr të egër të ngordhur, ju lutemi raportoni tek
0800 00 210
Pason çmim prej 2500 denarë

May 2013

Sektori i mbrojtjes shëndetësore dhe i mirëqenies së kafshëve

Sektori i mbrojtjes shëndetësore dhe i mirëqenies së kafshëve e koordinon punën e Njësisë së mbrojtjes shëndetësore të kafshëve, Njësisë së mirëqenies së kafshëve, Njësisë së identifikimit dhe të regjistrimit të kafshëve dhe Njësisë së planeve për masat urgjente; merr pjesë në hartimin e  ligjeve dhe të akteve nënligjore, programeve dhe akteve të tjera të fushës së veterinës; përgatit analiza, informata për gjendjen e mbrojtjes shëndetësore të kafshëve; organizon dhe realizon bashkëpunime me organet dhe sektorët e tjerë kompetentë.