Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Сектор за инспекциски надзор

Секторот за инспекциски надзор учествува во подготовка на закони и под законски акти, програми и други акти од областа на ветеринарството, безбедноста на храна и материјали кои доаѓаат во контакт со храна и храната за исхрана на животни, врши стручна соработка и размена на информации меѓу останатите сектори и одделенијана Агенцијата, се грижи за ажурирање на евиденцијата за извршените работи од ветеринарните инспектори и државните инспектори за храна на граничните премини и учествува и спроведува активности на меѓународно ниво во врска со потребите на Секторот. Секторот се грижи за начинот на организирање и вршење на стручна контрола на операторите со храна, храна за животни и други физички и правни лица, согласно важечкото законодавство од областа на ветеринарното јавно здравство, прави анализи и извештаи и врши други работи во врска со јавното ветеринарно здравство. Секторот за инспекциски надзор ги опфаќа контролата на храната и храната за животни при увоз, извоз, транзит и реекспорт и контролата на живи животни при увоз, транзит, извоз и реекспорт. Работните задачи на овој сектор се одвиваат и на граничните премини, на граничните терминали во внатрешноста на државата и во складовите каде е складирана храната и храната за животни или местата каде се испратени на чување живите животни. Секторот врши и контрола на храната и на производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната при увоз, транзит, извоз и реекспорт.

 

Секторот го координира работењето на:

 

 

Годишни планови