Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Закон за ветеринарно здравство

ПРЕВЗЕМАЊЕ СОДРЖИНИ

Содржината од документите на нашиот Google-Drive-Share можете да ја отворите и едитирате доколку имате инсталирано соодветен Google-Drive-Docs-Plugin, или да ја превземете доколку кликнете на иконата за превземање, или доколку одите во менито File > Download и одберете во кој формат да го превземете документот.

Повеќе информации на Google Drive Download Help

Закон за ветеринарно здравство

Закон за ветеринарно здравство - ПРАВИЛНИЦИ

2019-72 Правилник за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура

2012-94 Правилник за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други до

2013-81 Правилник за условите за увоз на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, листа на трети земји од кои е дозволен нивниот увоз и содржината и формата на ветеринарно-здравствениот сертификат или друг документ што ја придружува пратката

Закон за ветеринарно здравство - ОДЛУКИ

2016-2 Одлука за висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здраствената заштита на животните

2016-216 Решение за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на дом.и диви свињи,семе,јајца и ембр.од свињи,свин.месо,производи и подготовки од свин.месо..како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внес на вирус на африканска свин.чума во РМ

ВОН СИЛА ОД

2018-189 Решение за забрана на увоз на живи животни,производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на њукастелска болест во РМ по потекло од САД