Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Сектор за нови прехранбени технологии

Секторот за нови прехранбени технологии е надлежен за креирање политика и легислатива во врска со храната и состојки на храната произведена со иновирани технологии, храната третирана со јонизирачко зрачење, храната која содржи или е составена од генетски модифицирани организми, како и во врска со природната минерална вода, изворска вода и друга пакувана вода.

Во Секторот се спроведуваат постапките за одобрување на производите од овие категории пред да се пласираат на пазарот во Република Северна Македонија заради нивната специфичност и дејство врз здравјето на луѓето, како што се:

  • постапката за одобрување на храна и состојки на храна произведена со иновирани технологии
  • постапка за одобрување на природните минерални води, изворските води и другите пакувани води

 

Во рамки на Секторот за нови прехранбени технологии функционираат две одделенија:

 

Повеќе информации за одделните категории храна во надлежност на Секторот за нови прехранбени технологии и за постапката за нивно одобрување може да се добие на следните врски: