Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Сектор за општи и административни работи

Секторот за општи и административни работи го координира работењето на Одделението за општи работи, Одделението за правни работи, Одделението зајавни набавки, Одделението за информатичка технологија и Одделението за архивско и канцелариско работење, учествува во одлучување за спроведување на конкретни одлуки за работите кои се вршат во секторот по претходни инструкции од повисоко ниво и дава препораки за нивна имплементација. Секторот остварува редовни контакти со другите сектори и одделенија во Агенцијата и разменува информации и искуства, утврдува методологии на работење за приближување на законодавството, го следи извршувањето и спроведувањето на законите, односно учествува во изработката на националанта регулатива од надлежност на други органи на државната управа, врши управно-правни работи, води управна постапка од прв и втор степен, донесува решенија по пресуди од Врховниот суд на Република Северна Македонија, одговара на барање од државно правобранителство, Народниот правобранител, одговара на тужби пред судовите, подготвува одговори и доказен материјал за судовите и јавните правобранителства во соработка со сответниот сектор. Во надлежност на овој Сектор е и вршењето на најсложените стручно оперативни и аналитички задачи и активности од областа на координација на процесот на одржување на информатичките системи во агенцијата и придружните организациони единици, следењето и обработката на прашањата што се поврзани со информациониот систем, непосредно учествува во градење на база на податоци со дефинирањето на техничките, програмските и телекомуникационите основи на информациониот систем, ја следи и примената на законските и подзаконските акти кои се однесуваат на буџетското и материјално-финансиско работење, управување, следење и контрола на состојбата и движењето на средствата и изворите на средствата на субјектот утврдени со Буџетот, подготвување, извршување и известување на буџетот на субјектот,следење и примена на законската регулатива од областа на јавните набавки, подготовка на интерни акти/процедури за јавни набавки, координација на потребите за јавни набавки во субјектот и подготовка на годишен план за јавни набавки, води евиденција за печатитеи штембилите на отганот, чување, ставање во употреба, предавање на овластено лице, ставање вон употреба и нивно ништење,врши прием, прегледување и распоредување на актите, заведување, доставување во работа, административно – техничка обработка на актите, испраќање на актите, разведување и класификација на актите, одлагање на завршените акти во писарница и нивно архивирање од писарница во архива,го организира водењето на помошните книги за евиденција на актите, попис на акти, регистар, интерни доставни книги, книга за препорачана пошта ,врши класификација и средување на актите, решените предмети според архивските знаци.