Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Гранични премини

Увозот во Република Северна Македонија на пратки со живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло, герминални производи, сено и слама и мешовити производи е дозволен само од определени ветеринарни инспекциски места на граничните премини. Владата на Република Северна Македонија донесе Одлука за определување на ветеринарни инспекциски места на граничен премин (Службен весник на РМ бр. 59/10) со која ветеринарните инспекциски места се определуваат за проверка и преглед на сите или само на одредени категории живи животни и производи.

Листата на ветеринарни инспекциски места на граничен премин во Република Северна Македонија е дадена подолу:

 

Karta

 

 

1

2

3

4

5

6

Меѓународен аеродром Скопје

 MKSKP4

А

 

HC (2) (3) (4), NHC (6)

O (9) (10)

Меѓународен аеродром Охрид

 MKOHD4

А

   

O (10 , само мачки и кучиња)

Блаце

 MKBLC3

R

 

HC, NHC

U, E, O

Богородица

 MKBDA3

R

 

HC, NHC

U, E, O

 MKBDA3

F

 

HC, NHC

U, E, O

Деве Баир

 MKDVB3

R

 

HC, NHC

U, E, O

Делчево

 MKDLV3

R

 

HC, NHC

U, E, O

Меџитлија

 MKMTL3

R

 

HC, NHC

U, E, O

Ново Село

 MKNSL3

R

 

HC, NHC

U, E, O

Табановци

 MKTBN3

R

 

HC, NHC

U, E, O

 MKTBN3

F

 

HC, NHC

U, E, O

Ќафасан

 MKKFN3

R

 

HC, NHC

U, E, O

 

Легенда:

 

1 = назив

2 = код на TRACES

3 = тип на определба

А = аеродромски граничен премин

F = железница

P = пристаниште

R = патен граничен премин

4 = инспекциски центар

5 = производи од животинско потекло

HC = сите производи за исхрана на луѓе

NHC = останати производи (освен за исхрана на луѓе)

NT = нема барања за температура

Т = замрзнати/ разладени производи

Т (FR) = замрзнати производи

T (CH) = разладени производи

6 = живи животни

U = копитари и папкари: говеда, свињи, овци, кози, диви и домашни копитари

E = регистрирани копитари

O = други животни (вклучително и животни од зоолошки градини)

5-6 = посебни забелешки

(1) = проверка на риба на инспекциски места со локација на пристаниште каде се растовара риба

(2) = само пакувани производи од животинско потекло

(3) = само производи од риба

(4) = само протеини од животинско потекло

(5) = само кожа и подкожје

(6) = само течни масти, масла и рибино масло

(7) = Исландски пони копитари (само од април до октомври)

(8) = само копитари

(9) = само тропски риби

(10) = само мачки, кучиња, глодари, лагоморфи, жива риба и рептили

(11) = рефусна храна за исхрана на животни

(12) = за (U) во случај на копитари, само оние, наменети за зоолошки градини; и за (О), само еднодневни пилиња, риба, кучиња, мачки, инсекти или други животни наменети само за зоолошки градини

(13) = не се однесува за Република Македонија (наменето за транзит низ Европската Заедница за пратки со одделни производи од животинско потекло за исхрана на луѓе, кои доаѓаат или се по потекло од Русија во согласност со посебни процедури предвидени во соодветното законодавство на  Европската Заедница)

(14) = ограничен број на видови се дозволени, како што е дефинирано од надлежниот национален орган, односно Управата за ветеринарство на Република Македонија

 

 

 

 

 

 

Ветеринарно инспекциско место на граничен премин

Табановце, Куманово

 

 

 • Граница: Р. Србија
 • Вид на премин: Пат, Железница
 • Вид на пратки: Живи животни, производи од животинско потекло за исхрана на луѓе и производи од животинско потекло кои не се за исхрана на луѓе
 • Работно време: 24 часа
 • Контакт телефон: 031/437 060, 031/437 061, 031/437 062

 

 

 

Ветеринарно инспекциско место на граничен премин

Богородица, Гевгелија

 

 

 • Граница: Р. Грција
 • Вид на премин: Пат, Железница
 • Вид на пратки: Живи животни, производи од животинско потекло за исхрана на луѓе и производи од животинско потекло кои не се за исхрана на луѓе
 • Работно време: 24 часа
 • Контакт телефон: 034/230 032

 

Ветеринарно инспекциско место на граничен премин

Блаце, Скопје

 

 • Граница: Косово
 • Вид на премин: Пат
 • Вид на пратки: Живи животни, производи од животинско потекло за исхрана на луѓе и производи од животинско потекло кои не се за исхрана на луѓе
 • Работно време:  8.30 – 17.00 h (во случај на увоз и транзит на живи животни, на повик на официјалниот ветеринар на граничниот премин)
 • Контакт телефон: 02/3 232237

 

Ветеринарно инспекциско место на граничен премин

Деве Баир, Крива Паланка

 

 • Граница: Р. Бугарија
 • Вид на премин: Пат
 • Вид на пратки: Живи животни, производи од животинско потекло за исхрана на луѓе и производи од животинско потекло кои не се за исхрана на луѓе
 • Работно време:  8.30 – 17.00 h (во случај на увоз и транзит на живи животни, на повик на официјалниот ветеринар на граничниот премин)
 • Контакт телефон: 031/387 036

Ветеринарно инспекциско место на граничен премин

Ново Село, Струмица

 

 • Граница: Р. Бугарија
 • Вид на премин: Пат
 • Вид на пратки: Живи животни, производи од животинско потекло за исхрана на луѓе и производи од животинско потекло кои не се за исхрана на луѓе
 • Работно време:  8.30 – 17.00 h (во случај на увоз и транзит на живи животни, на повик на официјалниот ветеринар на граничниот премин)
 • Контакт телефон: 034/363 336

 

Ветеринарно инспекциско место на граничен премин

Делчево, Делчево

 

 • Граница: Р. Бугарија
 • Вид на премин: Пат
 • Вид на пратки: Живи животни, производи од животинско потекло за исхрана на луѓе и производи од животинско потекло кои не се за исхрана на луѓе
 • Работно време:  На повик на официјалниот ветеринар од ПОЕ Делчево
 • Контакт телефон: 033/413 282, 033/411 851, 075/463 318

 

 

Ветеринарно инспекциско место на граничен премин

Меџитлија, Битола

 

 

 • Граница: Р. Грција
 • Вид на премин: Пат
 • Вид на пратки: Живи животни, производи од животинско потекло за исхрана на луѓе и производи од животинско потекло кои не се за исхрана на луѓе
 • Работно време:  8.30 – 17.00 h (во случај на увоз и транзит на живи животни, на повик на официјалниот ветеринар на граничниот премин)
 • Контакт телефон: 047/229 160

 

Ветеринарно инспекциско место на граничен премин

Ќафасан, Струга

 

 • Граница: Р. Албанија
 • Вид на премин: Пат
 • Вид на пратки: Живи животни, производи од животинско потекло за исхрана на луѓе и производи од животинско потекло кои не се за исхрана на луѓе
 • Работно време:  8.30 – 17.00 h (во случај на увоз и транзит на живи животни, на повик на официјалниот ветеринар на граничниот премин)
 • Контакт телефон: 046/789 318 

 

Ветеринарно инспекциско место на граничен премин

Аеродром Александар Велики, Скопје

 

 

 • Вид на премин: Аеродром
 • Вид на пратки:  
 1. Живи животни
 • тропски риби
 • мачки, кучиња, глодари, лагоморфи, жива риба и рептили
 1. Производи од животинско потекло за исхрана на луѓе
 • пакувани производи од животинско потекло,
 • производи од риба,
 • протеини од животинско потекло,
 1. Производи од животинско потекло кои не се за исхрана на луѓе
 • течни масти, масла и рибино масло
 • Работно време:  На повик на официјалниот ветеринар од ПОЕ Блаце
 • Контакт телефон: 02/2 562 100, 02/3 214 030

 

 

Ветеринарно инспекциско место на граничен премин

Аеродром Охрид

 

 

 • Вид на премин: Аеродром
 • Вид на пратки:   Живи животни (само кучиња и мачки)
 • Работно време:  На повик на официјалниот ветеринар од ПОЕ Ќафасан
 • Контакт телефон: 046/789 318