Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Одделение за меѓународна трговија и сертификација

Одделението за меѓународна трговија и сертификација, ги врши следниве работи:

  • учествува во постапката на донесување на законските и подзконските акти;
  • врши координација на работењето и спроведување на проектите кои се реализираат при билатерална соработка со одредени земји и други донатори;
  • одржува меѓународни и билатерални односи, од областа на ветеринарнатамедицина;
  • учествува во одлучување за спроведување на конкретни одлуки за работите во врска со меѓународната трговија и ризиците;
  • остварува редовни контакти со другите сектори и одделенија и разменува информации и искуства;
  • ги усогласува сертификатите за извоз на производи од животинско потекло во ЕУ и трети земји;
  • учествува во подготовката на програми, анализи, информации и други извештаи од областа;
  • соработува со други органи на државната управа и превзема мерки за подобрување на стручното работење во одделението.