Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

TAIEX

TAIEX е инструмент за техничка помош и размена на информации управувани од страна на Генералниот директорат за проширување на Европската комисија. TAIEX ги поддржува земјите-партнери во однос на приближувањето, примената и спроведувањето на законодавството на ЕУ. TAIEX поставува високи критериуми и дава поддршка при спроведување на соодветна стручност, со цел решавање на проблеми за краток временски период.

Корисници на TAIEX се земјите кои се подобни за користење на ИПА - претпристапната помош, односно земјите кандидати и потенцијалните земји кандидати за членство во ЕУ, како и земјите опфатени со инструментот за Европско соседство и партнерство ( ENPI), Русија и Турската Кипарска заедница.

За TAIEX поддршка можат да аплицираат следните кориснички групи: министерствата, владините тела, регулаторните тела, националните парламенти, судството. Во исклучителни случаи, ако имаат јасна улога во спроведувањето на законодавството на ЕУ, кориснички групи се и социјалните партнери и професионалните здруженија.

Формите на поддршка кои може да се добијат од TAIEX :
- работилници со еден или повеќе корисници; 
- експертски мисии и 
- студиски посети.

Логистички аранжмани кои TAIEX ги покрива поврзани со обезбедување на поддршката:

За работилниците: хотел и патни трошоци за експертите од ЕУ, изнајмување на сала за одржување на работилницата, вклучувајќи ја и потребната опрема (ИТ опрема, опрема за превод и др.), како и трошоци за кетеринг (ручек, кафе паузи). 
За студиските посети: ограничување на максимум 3 учесници за престој, со времетраење од 2 до 5 дена максимум, трошоците за лет, сместување и дневници за учесниците.
За Експертските мисии: престој на ЕУ експертот со времетраење од максимум 5 дена, трошоците за лет, сместување и дневниците за експерт од Земјите членки на ЕУ.

За повеќе информации може да го искористите следниот линк: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/index_en.htm

  • Најава на настани

 

TAIEX Изминати настани