Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Одделение за државна инспекција за здравствена заштита на животните

Основна цел на одделението е постигнување на висок степен на здравствена заштита на животните и на луѓето од заразни болести, постигнување на висок степен на благосостојба и заштита на домашните животни и домашните миленици при нивното одгледување и економско искористување, надзор на болести кај животните и спроведување на ветеринарните контроли за време на чување, производство и трговија со живи животни, контрола на сообразноста на начелата за ветеринарно здравство во центрите за репродукција и вештачко оплодување, одгледувалишта на животни, земање примероци и контрола на земањето примероци за лабораториско испитување, известување за појава на заразни болести кај животните, одржување на систем на спремност за контрола, надзор, сузбивање и искоренување на особено опасни заразни болести и ажурирање на податоци во регистарот на објектите за вршење на ветеринарно здравствена дејност во Република Северна Македонија.

За таа цел Одделението планира, организира и спроведува официјални контроли на одгледувалишта за говеда, овци и кози и пчели, контроли на одгледувалишта за свињи, кокошки несилки и бројлери, контрола на рибници во однос на регистрација и одобрување, се со цел утврдување на исполнетоста на одредбите согласно Законот за ветеринарно здравство (Службен Весник на Република Северна Македонија бр. 113/2007, 24/2011, 136/2011, 123/2012, 123/2015, 154/2015, 53/2016), Закон за идентификација и регистрација на животните (Службен Весник на Република Северна Македонија бр. 95/2012, 27/2014, 149/2015, 53/2016), Закон за заштита и благосостојба на животните (Службен Весник на Република Северна Македонија бр. 113/2007, 136/2011, 149/2014, 149/2015, 53/2016), Законот за инспекциски надзор (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 50/10, 162/2010, 157/2011, 147/2013, 41/2014, 33/2015, 193/2015, 53/2016, 11/2018), Закон за безбедност на храната (Службен Весник на Република Северна Македонија бр. 157/10, 53/11, 01/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15), Годишната наредба за здравствена заштита на животнитe, повеќегодишните програми за сузбивање и искоренување на одредени заразни болести и мониторинг програмите за следење и превенирање на одредени заразни болести кај животните.

Официјалните ветеринари вршат редовни, контролни и вонредни надзори и контролите ги вршат континуирано на целата територија на Република Северна Македонија, согласно годишниот, кварталните и месечните планови и работни налози за вонредни активности. Дел од вонредните активности се:

Одделението се стреми кон унапредување и усовршување на професионално извршените контроли за потребите на инспекциската служба со редовно изработување на контролни листи за поефикасно извршување на надзорот. Определени редовни инспекциските контроли се сеопфатни и вклучуваат контрола на исполнетоста на условите од страна на субјектите, што треба да придонесе кон подобра ефективност и правилно користење на ресурсите при вршење на контролите.