Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Анкета за корисниците на услуги на АХВ

Мерењето  на  задоволството  на  корисниците  на  услуги  претставува  корисна алатка во стратешкиот пристап кон континуирано подобрување во работењето на сите организациски единици на АХВ, во  насока  на  исполнување  на  барањата  на  корисниците на услуги.

Согласно барањата на стандардот ISO 9001:2015, во АХВ се врши мерење на задоволството на корисниците на услуги како дел од вреднувањата на перформансите на Системот за менаџмент со квалитет, со цел да се утврди дали организацијата ги исполнила барањата на корисниците на услуги. Активноста се спроведува преку пополнување на  Анкетен лист  за корисниците на услуги на АХВ. Добиените податоци се собираат секој месец во текот на цела година, се евалуираат и врз основа на тоа на крајот на годината се изработува детална Анализа за мерење на задоволството на корисниците на услуги.

Врз  основа  на  мерењето  на  задоволството  на  корисниците  на  услугите,  во  АХВ  се носат понатамошни одлуки за континуирано подобрување  кои  се интегрираат  во  стратешките цели и годишните планови за работа на АХВ.


Анкетен лист за корисниците на услуги на АХВ [врска]

 • 2023 Јануари-декември, 2023 - Анализа на задоволството на корисникот на услуги [врска]
 • 2022 Јануари-декември, 2022 - Анализа на задоволството на корисникот на услуги [врска]
 • 2021 Јануари-декември, 2021 - Анализа на задоволството на корисникот на услуги [врска]
 • 2020 Јануари-декември, 2020 - Анализа на задоволството на корисникот на услуги [врска]
 • 2019 Јануари-декември, 2019 - Анализа на задоволството на корисникот на услуги [врска]
 • 2018 Јануари-декември, 2018 - Анализа на задоволството на корисникот на услуги [врска]
 • 2017 Јануари-декември, 2017 - Анализа на задоволството на корисникот на услуги [врска]
 • 2016 Јануари-декември, 2016 - Анализа на задоволството на корисникот на услуги [врска]
 • 2015 Јануари-октомври, 2015 - Анализа на задоволството на корисникот на услуги [врска]
 • 2014 Септември-ноември - Анализа на задоволството на корисникот на услуги [врска]
 • 2014 Јули-август - Анализа на задоволството на корисникот на услуги [врска]