ADC-FSS

Подобрена контрола на болести кај животните и имплементација на системот за безбедност на храна
ADC-FSS

Глобални цели

Осигурување на безбедноста на храната и добиточната храна и подобрување на здравјето на животните преку активности кои ќе придонесат за искоренување на болестите и прогласување на официјално слободен статус за одредени болести во земјата, како и намалување на  контаминентите и другите ризици во храната.

Специфична цел

Понатамошно зајакнување на постоечките системи на надлежни институции со цел подобрување на здравјето на животните и јавното здравје во државата.

Намена

Поддршка на прогресивно усогласување на контролата на здравјето на животните и системот за безбедност на храна и обезбедување на надградба на техничкиот капацитет на Агенцијата за храна и ветеринарство до повисоките стандарди на Европската Унија за да се обезбеди подобра контрола на здравјето на животните и ефикасен систем за безбедност на храна.

ADC-FSS Komponenta1
Во пракса, активностите опишани во компонентата 1 укажуваат на потребата од обука на корисникот применлива за повеќе болести кај животните, вклучувајќи анализа, ревизија, дефинирање на оперативни документи и дефинирање...
ADC-FSS Komponenta2
Активностите дефинирани во втората компонента се ограничени на зајакнување на институционалните капацитети за материјали кои доаѓаат во контакт со храна, дефинирање на рокот на траење на храната од животинско потекло...
ADC-FSS Komponenta3
Оваа компонентата опфаќа активности поврзани со ризици засновани на официјални контроли за здравствена заштита на животните и за ветеринарно јавно здравство. Таа, исто така, предвидува интеграција и координација на горенаведените...
ADC-FSS Komponenta4
Активностите дефинирани во оваа компонентата, исто така, се фокусирани на обезбедување обука поврзана со проценка на ризик за подобрување на системот и особено за подобрување на собирањето податоци и користењето...
21.02.2023
На 20 и 21 февруари оваа година се одржа втората работилница за  анализа на ризик предводена од експертот Лука Бусани.
15.11.2022
Во првата половина на ноември 2022 година се одржа работилница за материјали кои доаѓаат во контакт со храна со цел зајакнување на институционалните капацитети за материјали и предмети кои доаѓаат во контакт со храна...
07.09.2022
Во рамките на проектот како дел од активностите опфатени со четвртата проектна компонента на 7 септември 2022 година се одржа првата еднодневна работилница за Анализа на ризик...
European Application of Technologies and Services (AETS)
Expertise Advisors (EA)
CAPA EEIG (CARDNO & PARTICIP)