Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Одделение за државна инспекција за ветеринарно јавно здравство

Одделение за државна инспекција за ветеринарно јавно здравство врши инспекциски надзор согласно материјалните закони, ги следи и применува прописите од областа во која што работи, вклучувајќи ги меѓународните договори на кои Република Северна Македонија им пристапила или ги ратификувала, подготвува материјали и документи, кои содржат: предлози на нацрти на законски и под законски акти и други прописи и акти, стручни анализи на прашања кои се од значење за примената на законодавството од областа за ветеринарно јавно здравство, стручни анализи, информации и други материјали за работни тела и предлози за планот за работа на Одделението, подготвува извештај за спроведените активности.

Одделението е составено од Официјални ветеринари кои што самостојно извршува работи и задачи кои се вршат во одделението со повремени упатства и надзор од раководителот на Одделението, врши службена контрола, надзор и следење на активности од ветеринарно јавно здравство во кланици, млекарници, други објекти за преработка и пакување, превоз, складирање, објекти за продажба на големо и мало на храна од животинско потекло вклучувајќи го нивното одобрување и придржување кон условите за работа, издава сертификати за безбедност за извоз на храна, зема и испраќа материјали за лабораториско испитување, врши преглед при утовар, истовар и претовар, по претходна координација и усогласеност со раководителот на Одделението за државна инспекција за ветеринарно јавно здравство и раководителот на Одделението за државна инспекција за здравствена заштита на животните и ги врши и следниве работи: службени контроли, спроведување мерки за здравствена заштита на животните, превенција, контрола и сузбивање на болести кај животните, надзор, следење на болести кај животните и спроведување на ветеринарни контроли при чување, производство и превоз на животни, врши задолжителна ветеринарно - санитарна контрола на производство, преработка, складирање, промет и продажба на храна за исхрана на животни и други производи за исхрана на животните и зема и испраќа материјали за лабораториско испитување и врши преглед при утовар, истовар и претовар, проверка, инспекција и увид на постојана и соодветна примена на добра хигиенска пракса и анализа на ризиците.