Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

АХВ

AHV-FVA

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА Република Северна Македонија

Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ) е самостоен орган на Владата на Република Северна Македонија надлежна за вршење на работите од областа на безбедноста на храната и храната за животни, спроведување, контрола, надзор и следење на ветеринарните активности во областа на здравствената заштита на животните, нивна благосостојба, ветеринарното јавно здравство, како и контрола на националните референтни и овластени лаборатории кои даваат соодветна поддршка за потребите на Агенцијата.


АХВ е одговорна за координација на законодавството и контролните системи за прашањата од областа на безбедност на храната и храната за животни меѓу надлежните институции во Република Северна Македонија, како и комуникација со институциите на Европската унија за активностите утврдени во Поглавјето 12-Безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика.


АХВ е контакт точка за EFSA, RASFF и Codex Alimentarius.

Со своето работење, АХВ има за цел да обезбеди постојана грижа за заштита на здравјето на луѓето од болести кои се пренесуваат преку храната, заштита на потрошувачите од заблуда и нивно отворено, чесно и навремено информирање за можни опасности од храната, заштита на здравјето на животните и нивната благосостојба, како и заштита на животната средина од загадување со отпад од животинско потекло, преку контрола на спроведување на прописи усогласени со стандардите на ЕУ како и меѓународните стандарди ратификувани од Република Северна Македонија.


Одлуката за усвојувањето на Системот за управување со квалитет преку имплементацијата на меѓународниот стандард ISO 9001:2008, за Агенцијата за храна и ветеринарство значи примена но принципите за квалитет во сите сегменти од нејзиното работење.

Агенција за храна и ветеринарство


3-та Македонска бригада бр 20, 1000 Скопје
Република Северна Македонија
ТЕЛ: +389 2 2457 895
ТЕЛ: +389 2 2457 873
Факс: +389 2 2457 893
Факс: +389 2 2457 871
e-mail:  info@fva.gov.mk

 

ПОДРАЧНИ ЕДИНИЦИ НА АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

 1. ПЕ Скопје
  Кеј Димитар Влахов бр.4-Скопје (Поранешна Комерцијална банка 1-ви кат)
  02/3 232-754

 2. ПЕ Струмица
  ул Васил Сурчев бр11 (Приватна зграда на Економија Бориево-Струмица)
  034/334-224

 3. ПЕ Битола
  ул 1-ви Мај бб Битола (Стара општинска зграда – ПЕ на МЗШВ)
  047/228-667

 4. ПЕ Битола
  ул.Крушево бр.5а(Зграда на Општина Битола)
  047/228-757

 5. ПЕ Прилеп
  ул.Питу Гули бр,2
  Прилеп (Стара општинска зграда Прилеп)

 6. ПЕ Прилеп
  -ФЗОМ ул. Прилепски бранители бб
  -Прилеп 048/400-354
 7. ПЕ Штип
  ул Васил Главинов бб
  -Штип (Зграда на Општина Штип)

 8. ПЕ Штип
  -ФЗОМ ул. Страшо Пинџур бб
  - Штип (Зграда на Фонд за социјално осигурување) 032/385-522

 9. ПЕ Куманово
  ул. 11-ти Октомври бб -Куманово (Зграда на Општина Куманово)

 10. ПЕ Куманово
  ул.11 Октомври бр4 - Куманово (Зграда на Црвен Крст) 031/417-027

 11. ПЕ Охрид (ФЗОМ)
  046/200-326

 12. ПЕ Гевгелија
  ул. Железничка бр-2 - Гевгелија
  034/216-004

 13. ПЕ Радовиш
  Бул.Александар Македонски бб-Радовиш (Зграда на Општина Радовиш)
  032/631-093

 14. ПЕ Велес
  ул.Шевки Сали бр.6-Вeлес (ФЗОМ)
  043/212-284

 15. ПЕ Кавадарци
  ул.Маршал Тито бб - Кавадрци (Згрaда на Општина Кавадарци)
  043/371-477

 16. ПЕ Неготино
  ул. АцоАџи Илов бр.2 –Неготино (Зграда на Општина Неготино)
  043/371- 477

 17. ПЕ Кочани
  ул. Раде Кратовче бр.1 - Кочани (Зграда нa Општина Кочани)
  033/247-448

 18. ПЕ Виница
  ул. Бел камен бб - Виница (Зграда нa Општина Виница)
  033/360-027

 19. ПЕ Крива Паланка
  ул. Свети Јоаким Осоговски бр.175 - Крива Паланка
  031/375-228

 20. ПЕ Свети Николе
  ул. Плоштад бб - Свети Николе
  032/440-091

 21. ПЕ Пробиштип
  ул. Јаким Стојковски бб -Пробиштип (Зграда на Здравствен дом)
  032/482-229

 22. ПЕ Берово
  (Објект Бизнис Инкубатор)
  033/470-065

 23. ПЕ Тетово
  ул.29 - ти Ноември бб -Тетово (Приватна зграда на 1-ви кат)
  044/332-983

 24. ПЕ Гостивар
  ул. Браќа Гиновски бб –Гостивар (Зграда на Општина Гостивар)
  042/222-499

 25. ПЕ Струга
  ул.Маршал Тито бр.54 – Струга (Зграда на Осигурување - Виена Иншуренс-груп)
  046/785-544

 26. ПЕ Дебар
  ул.8-ми Септември бб - Дебар (Зграда на Општина Дебар)
  046/831-326

 27. ПЕ Ресен
  ул.29-ти Ноември бр176 Ресен (Градски трговски центар локал 36)
  047/274-057

 28. ПЕ Кичево и Македонски Брод
  ул.Борис Кидрич бр.1-Кичево (Зграда на Општина Кичево)
  045/222-106

 29. ПЕ Крушево и Демир Хисар
  ул.Никола Ѓурковиќ бб –Крушево (Зграда на РМ)
  048/477-997

 30. ПЕ Кратово
  ул. Маршал Тито бб-Кратово, (Зграда на Општина Кратово)
  031/481-230

 31. ПЕ Делчево
  ул.Методи Митевски –Брицо бр.40 – Делчево (Стара Општинска зграда)
  033/410-005


Инспекциски места на граничен премин:

 1. Аеродром
  Зоран Динев 070-409-418
  Тодор Карапанчев 070-409-330

Работно време: 24/7

(на повик)

 1. Богородица - 034/ 230 – 730
 2. Деве Баир - 031/ 387 – 111
 3. Меџитлија - 047/ 222 - 042
 4. Ново Село - 034/ 363 - 316
 5. Табановце - 031/ 492 - 905
 6. Ќафасан - 046/ 789 – 279
 7. Делчево - 033/ 410 – 015
 8. Блаце - 02/ 3232 - 237