Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Одделение за финансиски прашања

Оддделението за финансиски прашања како независно одделение кое е под дирекна надлежност на директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија своите активности ги извршува во функција на целосно и правилно спроведување на материјално - финансиското работење за остварување на целите и прериоритетите во работењето на Агенцијата за храна и ветеринарство согласно планираните активности со Стратешкиот план на АХВ и планираните средства одобрени со Буџетот на Р.С.Македонија.
Целите и приоритетите во работењето на Одделението за финансиски прашања претежно се однесуваат на:

 • контрола врз процесот на превземање и исплата на финансиските обврски;
 • контрола врз процесот на јавните приходи во надлежност на АХВ;
 • рационално и ефикасно искористување на средствата обезбедени со Буџетот на Р.С.Македонија, според програмските и други активности кои се планирани со Планот за јавни набавки.

 

Преку воспоставената редовна хронолошка евиденција во материјално-финансиското работење во одност на целокупната влезна и излезна документација (фактури, приемници, испратници, извештаи, изводи, благајнички извештаи, решенија, анализи и друго) се обезбеди поголема прегледност и ажурност во финансиско-книговодствената евиденција и документација, книговодствените настани и промени во средствата, изворите на средствата, приходите и расходите.

Одделението за финансиски прашања има непрекината комуникација, кординација и размена на информации со сите организациони единици на АХВ (сектори, одделенија и подрачни единици) со цел подобрување на работењето на Агенцијата за храна и ветеринарство.

Одделението за финансиски прашања навремено го отпочнува буџетскиот процес за тековната година притоа имајќи ги во предвид процедурите за изготвување на Стратешкиот план и Предлог-Буџетот на Агенцијата за храна и ветеринарство. Буџетското барање на АХВ се изготвува во рамки на максималните износи на расходи во кои се искажани реалните потреби на АХВ проследени со целосно издржана аргументација и образложенија како реални согледувања и потреби за тековните години.

Во својот делокруг на работа, покрај горенаведените, се и следниве активности:

 • Подготовка на Буџетските барања за наредни години
 • Изработка на Финасиските планови
 • Изработка на полугодишни и годишни извештаи за реализација на програмите
 • Изработка на прегледи за достасаните ненамирени обврски
 • Изработка на Годишни финансиски извештаи
 • Изработка на извештаи за усогласување со извештаите од трезорот за пријавените повеќегодишни обврски
 • Изработка на Решение за внатрешна распределба на Буџетот за тековните години.

 

Корисни врски

 • Закон за јавна внатрешна финансиска контрола (Службен весник на Р.М. бр.90/09,192/15) [врска]
 • Прирачник за финансиско управување и контрола [врска]
 • Правилник за општи финансиски процеси ( Службен весник на Р.М. бр.147 од 11.10.2010 година) [врска]
 • Упатство за начинот на трезорско работење ( Службен весник на Р.М. бр.161 од 30.12.2009 година) [врска]
 • Правилник за начинот на спроведување внатрешна распределба на вкупниот одобрен буџет, преземање финансиски обврски и извршување плаќања ( Службен весник на Р.М. бр.147 од 11.10.2010 година) [врска]
 • Закон за сметководството на буџетите и буџетските корисници ( Сл.весник на РМ бр.61/02, 98/02 и 81/05) [врска]
 • Закон за јавни набавки [врска]
 • Министерство за финансии | Управа за јавни приходи | Службен весник