Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 000 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 000 210
Следува награда од 2500 денари

Одделение за проценка на ризик

Одделението за проценка на ризик врз основа на базата на податоци од земените мостри прави проценка на ризик за поодделни видови на храна или причинители како и изработува едукативни лифлети со информации за потрошувачите за поодделни видови на храна и лоцирани ризици како и информации и упатства за инспекторите.

Одделението изработува извештаи од направена проценка на ризик на небезбедни прехранбени производи и предмети и материјали што доаѓаат во контакт со храна, од анализирана база на податоци на примероци на небезбедна храна и предмети и материјали што доаѓаат во контакт со храната. Исто така изработува лифлети на обработени текстови на направена проценка на ризик од прехранбени производи од страна на ЕФСА.

 

Проценка на ризици - 2019 година:

Брза проценка на ризик - Африканска чума кај свињи со дополнителен прашалник

 

Анализи на податоци - Бруцелоза - период од 2008 до 2018 година

 

Безбедност на медот, анализа на податоците од РАСФФ Систем - период од 1999 до 2019 година

 

Анализа на мостри позитивни во однос на микробиолошките критериуми и хемиски контаминенти со категоризација на прехрамбени производи по ризик - период 2018 година

 

Антракс

 

Болест на чвореста кожа

 

Здравствена безбедност од употребата на глутамат (Мононатриум глутамат) во храната

 

Здравствена безбедност од натриум бензоат во храната

 

Здравствена информација за кофеин

 

Проценка на поединечните состојки на енергетските пијалоци

 

Перфлуороалкилирачки супстанци (ПФАС) во храната

 

Салмонелози

 

Мерки за заштита против комарци и веројатност за влез, изложеност и потенцијални фактори на ризик во случај на појава на Западно нилска треска

План во случај на непредвидливи околности за повлекување и отповикување на прехрамбени производи