Одделение за управување со човечки ресурси

Одделението за управување со човечки ресурси на Агенција за храна и ветеринарство врши селекција и вработување, унапредување и мобилност, обука, доделување на одговорности и овластувања на вработените, менторство, мониторинг и оценувањето на вработените, вклучувајќи ги посебните барања за инспекторите и секој член на персоналот што е вклучен во активностите за вршење инспекција.

Одговорности и овластување за следење на реализацијата и извршување на активностите има Раководителот на Одделението за управување со човечки ресурси како и сите вработени во одделението и Раководителите на сектори во АХВ.

  • Вработувања [врска]
  • Планирање и координирање на обуките [врска]
  • Оценување на административни службеници [врска]