Закон за идентификација и регистрација

Закон за идентификација и регистрација - ПРАВИЛНИЦИ

2012-140 Правилник за формата и содржината на барањето за неодобрување на барањето за овластување на одгледувачите на говеда, овци и кози и свињи за вршење на апликација на средствата за идентификација на животните и внесување на податоците во ел. база

Закон за идентификација и регистрација - ОДЛУКИ