Сектор за ветеринарно јавно здравство

Секторот за ветеринарно јавно здравство учествува во креирање, развивање и спроведување на политиките во рамките на делокругот на секторот. Учествува во изготвување на закони и под законски акти, програми и други акти од областа на ветеринарното јавно здравство, подготвува анализи, информации, организира и остварува соработки со други надлежни органи, сектори, меѓународни организации и асоцијации.

Секторот за ветеринарно јавно здравство ги координира работните активности на следните одделенија: