Ревизорски извештаи

 

Ревизорски извештаи на Агенција за храна и ветеринарство

 

  • Ревизорски меморандум за извршена внатрешна ревизија во кланица 2018г. [врска]
  • Конечен извештај на внатрешна ревизија на наплата на надоместоци во кланици 2018г. [врска]
  • Конечен извештај на внатрешна ревизија во областа на безбедност на храна од неживотинско потекло 2018г.[врска]
  • Конечен извештај на внатрешна ревизија на интерни контроли при исплата на обврски 2017г. [врска]
  • Ревизорски меморандум на внатрешна ревизија на граничен премин Табановце 2017г. [врска]
  • Конечен извештај на внатрешна ревизија на фунционирање на информациониот систем 2017г. [врска]