Буџет на Агенција за храна и ветеринарство

  • Буџет на АХВ за 2020 година [врска]
  • Буџет на АХВ за 2019 година [врска]
  • Буџет на АХВ за 2018 година [врска]
  • Буџет на АХВ за 2017 година [врска]


 Завршни сметки на Агенција за храна и ветеринарство

Завршна сметка за 2019 година