Закон за безбедност на храната

Закон за безбедност на храната

Закон за безбедност на храната

Закон за безбедност на храната - Правилници

2011-68 Правилник за начинот на издавање на сертификатот за безбедност, формата и содржината на образецот на барањето за издавање на сертификатот, образецот на сертификатот за безбедност и висината на трошоците за постапката за издавање на сертификатот за

2012-26 Правилник за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи

Закон за безбедност на храната - Решенија и одлуки

2014-45 Одлука за висината на надоместокот за активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се увезува во РМ и активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се произведува и става во промет како и начин на нивна нап

2011-93 Решение за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз во Република Северна Македонија