Информации од јавен карактер

Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на РМ" бр.13/06, 86/2008 и 6/2010), Агенцијата за храна и ветеринарство ја изготви следната

1. ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Листата на информации од јавен карактер на Агенцијата за храна и ветеринарство ја сочинуваат следните групи на информации:

 

 • Вести
 • Закони и прописи
 • Обрасци
 • Планови
 • Годишни извештаи
 • Организациона шема
 • Обуки
 • Листи
 • Контакти

 

Граѓаните на Република Северна Македонија можат да добијат информација од јавен карактер што ја изготвила или со која располага Агенцијата за храна и ветеринарство со пополнување на – Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го добијат во архивата на Агенцијата за храна и ветеринарство, или да го симнат од следнава [врска]

Барањето за информација може да се достави во писмена форма на адресата на Агенцијата за храна и ветеринарство - ул. „III Македонска бригада" бр 20 (зграда на „Тутунска банка"), 1000 Скопје, на e-mail: acevtkovska@fva.gov.mk и vatanasova@fva.gov.mk, на факс: (02) 2 457 893 -локал 135.


Граѓаните може да се информираат за сите прашања од нивен интерес што се поврзани со правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и на телефон:
(02) 2 457 895 -локал 135

Агенцијата за храна и ветеринарство согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за службени лица за посредување со информации ги определи:

 • Анета Цветковска, советник
 • Велика Атанасова, соработник

 

Отчетност - Податоци за службени трошења

 • Службени трошоци 12.2014-05.2015 [врска]
 • Службени трошоци 06.2015-11.2015 [врска]
 • Службени трошоци 12.2017-05.2018 [врска]
 • Службени трошоци 06.2018-11.2018 [врска]