Закон за ветеринарно здравство

Закон за ветеринарно здравство

Закон за ветеринарно здравство - ПРАВИЛНИЦИ

2019-72 Правилник за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура

2012-94 Правилник за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други до

2013-81 Правилник за условите за увоз на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, листа на трети земји од кои е дозволен нивниот увоз и содржината и формата на ветеринарно-здравствениот сертификат или друг документ што ја придружува пратката

2008-102 Правилник за начинот и постапките за увоз и транзит и начинот и постапките за вршење на проверки и преглед на пратки домашни миленици од видовите птици кои не се наменети за трговија или за пренос на други лица и се придружени од сопственикот или

2010-88 Правилник за техничко-технолошките услови и постапката за одобрување на карантинот, техничко-технолошките услови кои треба да ги исполнува карантинот, како и времетраењето на карантинот, за објектите за изолација и времетраење на истата за различн

Закон за ветеринарно здравство - ОДЛУКИ

2016-216 Решение за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на дом.и диви свињи,семе,јајца и ембр.од свињи,свин.месо,производи и подготовки од свин.месо..како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внес на вирус на африканска свин.чума во РМ

2016-2 Одлука за висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здраствената заштита на животните

2018-189 Решение за забрана на увоз на живи животни,производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на њукастелска болест во РМ по потекло од САД

2017-10 Решение за забрана на увоз на живи животни,производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Р.Македонија по потекло од Р.Италија

2018-124 Решение за забрана на увоз и транзит на живи животни,производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на чума кај мали преживари во РМ по потекло од Р.Бугарија

2017-121 Решение за забрана на увоз и транзит на домашни и диви еквиди заради заштита од внесување на вирусот на западно нилска треска во РМ

2017-185 Решение за забрана на увоз на живи животни,производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во РМ по потекло од Кралството Холандија

2017-138 Решение за забрана на увоз на живи животни,производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внес на вирусот на њукастелска болест во Рм по потекло од Кралство Шведска

2018-47 Решение за забрана на увоз на живи животни,производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во РМ по потекло од Р.Бугарија

2017-155 Решение за забрана на увоз на живи животни,производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во РМ по потекло од Р.Бугарија

2016-17 Решение за забрана на увоз и транзит на живи животни,семе,јајца и ембриони заради заштита од внесување на вирусот на син јазик во Р.Македонија

2017-8 Решение за забрана на увоз на живи животни,производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внес на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во РМ по потекло од Република Франција

2017-8 Решение за забрана на увоз на живи животни,производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внес на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во РМ по потекло од Република Словачка

2017-49 Решение за забрана на увоз на живи животни,производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во РМ по потекло од Кралството Шпанија

2017-11 Решение за забрана на увоз на живи животни,производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во РМ по потекло од Р.Чешка

2017-10 Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирус на високо патогена авијарна инфлуенца во РМ по потекло од Р.Германија

2017-12 Решение за забрана на увоз на живи животни,производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во РМ со потекло од Кралството Шведска

2017-11 Решение за забрана на увоз на живи животни,производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во РМ по потекло од Р.Романија

2017-8 Решение за забрана на увоз на живи животни,производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внес на вирус на високо патогена авијарна инфлуенца во РМ по потекло од Р.Грција

2017-16 Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во РМ по потекло од Р.Хрватска

2017-12 Решение за забрана на увоз на живи животни,производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во РМ со потекло од Р.Полска

2017-8 Решение за забрана на увоз на живи животни,производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во РМ по потекло од Велика Британија

2016-129 Решение за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари,семе и ембриони од говеда,гов.месо и месо од див.прежив,производи и прераб.од гов.месо..,млеко и произ.од млеко од говеда,нуспроизводи од говеда и див.преживари во РМ од Р.Србија

2015-163 Решение за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари,семе од говеда,говедско месо,производи и преработки од говедско месо,млеко и произ.од млеко од говеда,како и нуспроизв. од говеда во РМ од Р.Грција

2016-85 Решение за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе и ембриони од говеда, говедско месо и месо од диви преживари, производи и преработки од говедско месо и месо од диви преживари, млеко и производи од млеко од говеда, како и нусп

2014-183 Решение за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, као и производи и нуспроизводи од живина и диви птици заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во РМ