Сектор за нови прехранбени технологии

Секторот за нови прехранбени технологии врши нормативни и управно правни работи кои се во функција на извршување своите надлежности, креира политика и легислатива за храната третирана со јонизирачко зрачење, за ГМО храната, за храна и состојки на храна произведена со иновирани технологии кои за прв пат се ставаат во промет во Република Северна Македонија, за контролата на природната минерална вода, изворска вода и друга пакувана вода и ги одобрува производите од овие категории пред да се пласираат на пазарот во РМ заради нивната специфичност и дејство врз здравјето на луѓето.