Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 000 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 000 210
Следува награда од 2500 денари

Заменик директор

Фирус Мемед, заменик директор на Агенцијата за храна и ветеринарство

Фирус Мемед, заменик директор на Агенцијата за храна и ветеринарство


Фирус Мемед, заменик директор на Агенцијата за храна и ветеринарство
Датум на раѓање: 25.09.1958
Државјанство/Националност: Република Северна Македонија/Турчин


 Работно искуство:
 2016 година:
 Заменик Директор на Агенција за храна и ветеринарство
 Работни задачи и одговорности:

  •  Го заменува Директорот во негово отсуство
  •  Извршува работни задолженија со овластување на Директорот

2008-2016 година
Директор, Државен инспекторат за животна средина
Лиценца за Државен инспектор за заштита на животната средина
Работни задачи и одговорности:

  • Управување и координација на Државниот инспекторат за животна средина и комуникација со Владата на РМ, Инспекцискиот Совет и други државни органи
  • Лидер во поделбата на надлежностите меѓу Министерството за заштита на животната средина и просторно планирање и Државниот инспекторат за животна средина (сега орган во состав- корисник на Буџет од прва линија)
  • Водење на тим од 21 државни инспектори за заштита на животната средина, водите и природата, во 3 сектори и повеќе одделенија, 4 административни државни службеници
  • Одговорен за заштита на квалитетот на животната средина во Република Северна Македонија преку ефективен инспекциски надзорв на индустриските капацитети и други активности кои може да влијаат на квалитетот на воздухот, водата и почвата,
  • Комуникација со Бизнис заедницата преку групациите при Стопанска Комора на РМ, невладините организации и медиумите.

2006-2008 година
Раководител на Одделение
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Лиценца за Државен инспектор за земјоделство
Работни задачи и одговорности:

  • Координација и раководење со одделението за лозарство винарство и овоштарство.
  • Учество при носење на законски прописи од областа.
  • Изработка на лозов катастар на РМ

2002-2006 година
Заменик на директорот на Фондот за земјоделство
Фонд за Земјоделство Скопје
1995-1999 година
Генерален Директор АД Лакавица -Штип
1987- 2002 година
ЗИК „Црвена Звезда" АД Лакавица - Штип


Образование:
1980-1985 година
Универзитет "Кирил и Методиј"-Скопје,
Земјоделски Факултет
Насока лозарство-овоштарство
VII/1 степен


Професионални вештини:
Мајчин јазик- Македонски
Други јазици –Турски и Англиски


Социјални вештини:
Комуникативен, комуникација со медиуми, невладини организации, прилагодливост.


Организациски вештини и компетeтивност:
Добар организатор, индивидуално и тимско работење, работа под притисок.
Компјутерски вештини:
MS Office, Internet


Возачка дозвола:
Б категорија


Други активности:
Certificate for participation in the " 1st International Training Seminar on Pasture Management"
Certificate for participation in the training organized under RENA Working group 4 ECENA
Certificate for participation in Managing Natural Resources and Combating Environmental Crime
Completed 36 training course in conducting environmental complience inspections International LawEnforcement Agency(ILEA) Certificate for participation at the 4th IMPEL General Assembly