Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Одделение за здравствена заштита на животните

Одделението за здравствена заштита на животните има обврска да ја следи здравствена состојба на животните на национално и меѓународно ниво, да спроведува надзор за рано откривање на болести кај животните, да спречува појава на нови болести кај животните и обезбедува повисоки стандарди за здравствена заштита на животните и заштита на јавното здравје.

 

  1. Показно видео за пријавување на ветеринарно друштво за печатење на образец/обрасци за Клинички преглед на одгледувалиште на свињи [врска]
  2. Показно видео за внесување на податоци во база по извршен клинички преглед на одледувалиште на свињи [врска]

 

Болести кај копнени животни

 

Зоонози

Зоонозите претставуваат болести кои се заеднички за луѓето и животните односно болести кои се пренесуваат од животни на луѓе и обратно. Во Република Северна Македонија се спроведуваат програми за сузбивање и искоренување на следниве болести:

  1. Бруцелоза кај овците и козите
  2. Бруцелоза кај говедата
  3. Туберкулоза кај говедата

 

Најзначајни Зоонози

Најзначајни зоонози во Република Северна Македонија се следниве:

 

Новопојавени/Егзотични болести

Во услови на глобално затоплување постои можност за појава на векторски болести односно болести кои се шират преку (комарци, крлежи, муви или други инсекти). Овие болести се ендемски во регионот на Африка и блискиот исток, но за прв пат се појавуваат на територијата на ЕУ или се појавуваат на некој нов домаќин и имаа потенцијал за брзо ширење.

 

Болести кај диви животни