Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Се одбележува светската недела за рационална употреба на антимикробните средства

19.11.2020
Се одбележува светската недела за рационална употреба на антимикробните средства

Од 18 до 24 ноември 2020 година се одбележува светската недела на свесност за антимикробна отпорност (World Antimicrobial Awareness Week). Целта на оваа кампања е да се подигне свеста за ризиците по здравјето предизвикани од отпорноста кон антибиотици и да се промовираат добри практики, со цел, ограничување на појавата и ширењето на отпорни микроорганизми низ целиот свет.
Како и секоја година, така и оваа Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ) активно работи на справување со овој глобален проблем следејќи ги упатствата на светските и европските надлежни институции. Согласно член 73 од Законот за безбедност на храната донесени се Програма за контрола на антимикробна отпорност и Годишни планови за мониторинг кои се спроведуваат од јули 2018 година. Плановите се во согласност со актуелната легислатива на Европската унија, а резултатите транспарентно се објавуваат на интернет страната на АХВ. Агенцијата е активен учесник во креирањето на Стратегијата за антимикробна резистенција и Акцискиот план за 2017 - 2020 година, како заеднички проект на повеќе надлежни институции во државава.

АХВ е вкучена во глобалната кампања за борба против антимикробната отпорност и кампањата за подигнување на свеста за можните ризици од прекумерна и несоодветна употреба на антимикробните средства. За таа цел, креиран е водич за „Одговорна употреба на антимикробни средства во ветеринарната медицина“, наменет за информирање на јавноста, но, пред се на вклучените страни во прометот и употребата на овие средства. Водичот е објавен на интернет страната на АХВ.

Антимикробните средства се лекови кои се користат за лекување на инфекции предизвикани од микроорганизми, особено оние од бактериско потекло. Овие лекови се од суштинско значење за заштита на здравјето и благосостојбата на животните и луѓето.

Прекумерната или несоодветна употреба може да доведе до појава на отпорни микроорганизми кои нереагираат на антибиотскиот третман, појава која е се почеста последниве децении. Овој феномен, наречен антимикробнаотпорност, кој претставува многу сериозна закана за контролата и сузбивањето на болестите ширум светот, е примарна грижа во однос на здравјето на луѓето и животните.

Преку обезбедување на одговорна употреба на овие многу важни лекови за животните, а во согласност со меѓународните стандарди на Светската организација за здравствена заштита на животните - ОИЕ ќе можеме да ја зачуваме нивната ефикасност.

За да се постигне ова, од витално значење е координирано делување помеѓу институциите одговорни за здравјето на луѓето и животните и животната средина. Ветеринарните доктори се најважниот дел од решението но, тие мора да бидат добро обучени, постојано да се надградуваат и да бидат предмет на контрола од страна на надлежните органи.

Секој од нас има задача да придонесе во борбата против антимикробната отпорност во насока на заштита на ефикасноста на овие лекови од витално значење, а со тоа и на нашата иднина.
На проблемот со антимикробната отпорност многу внимание посветуваат водечките светски организации од областа на јавното здравје, здравјето на животните и безбедноста на храната како ОИЕ, Светската организација за земјоделство и храна - ФАО, Светската здравствена организација - СЗО, Кодекс Алиментариус, Европски центар за превенција и контрола на болести и други, кои напорно работат на подигнување на свеста за ризиците од антимикробната отпорност преку организирање на истражувања, одржување на семинари, советувања, објавување на публикации за јавноста и друго. Од голема важност е и меѓусебната соработка и комуникација меѓу засегнатите страни во самата држава и на светско ниво, за имплементирање на сите новини и тековни промени во областа, како и за размена на искуства. Во таа насока, Агенцијата за храна и ветеринарство активно учествува во Мултисекторската комисија за контрола на антимикробната отпорност и меѓународните институции кои се занимаваат со овој проблем како што се Светсктата организација за здравствена заштита на животните – ОИЕ, Европската агенција за безбедност на храната – ЕФСА и Кодекс Алиментариус, постојано е во тек со најновите истражувања и ги следи нивните насоки и препораки. Дополнително, АХВ учествува во обуки од областа на антимикробната отпорност организирани од Иницијативата за обука за безбедност на храната на Европската комисија (BTSF), а ангажира и надворешни експерти, се со цел држење чекор со светските трендови и континуирано унапредување на системот за контрола на антимикробната отпорност во нашата земја.

Претставници на АХВ учествуваа во работата на Ад хок меѓувладината работна група на Кодекс за антимикробна отпорност (Ad hoc Codex Intergovernmental Task Force on Antimicrobial Resistance - TFAMR), како и на виртуелниот состанок на Комисијата на Кодекс Алиментариус (CAC 43), каде една од темите беше антимикробната отпорност, област од голем меѓународен интерес.

По повод одбележување на светската недела за подигање на свеста на јавноста за борба против антимикробната отпорност на национално ниво се преземаат одредени активности во што Агенцијата за храна и ветеринарство е активно вклучена.

 

Сите информации во однос на активностите на национално ниво може да се прочитаат на следниот линк:
 

https://waaw2020northmacedonia.mk

 

Повеќе информации за активностите на меѓународните организации во однос на антимикробната отпорност и одговорната употреба на антимикробни средства може да се најдат на следниве страници:

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/pdf/PortailAMR/EN_SM%20Toolkit_WAAW2020.pdf?utm_source=WAAW+OIE+Delegates%2C+Comm%2C+AMRVP%2C+AA&utm_campaign=984499a4df-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_13_10_48_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_4f49d88908-984499a4df-95037742 

http://oie-antimicrobial.com/?utm_source=WAAW%20OIE%20Delegates%2C%20Comm%2C%20AMRVP%2C%20AA&utm_campaign=984499a4df-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_13_10_48_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_4f49d88908-984499a4df-95037742

https://oie-antimicrobial.com/

 

Ознаки
Категорија