Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Одделение за општи работи, архивско и канцелариско работење

 

Обврски на оделение

 1. Следење на измени и дополнувања на законската регулатива;
 2. водење на помошните книги за евиденција на актите, попис на актите, регистар, интерни доставни книги, книга за препорачана пошта и друго;
 3. изработка на Планот на архивски знаци, Листа на архивска граѓа и Листа на документираниот материјал;
 4. водење електронска архива и нејзино постојано ажурирање и следење;
 5. доставување до Државниот архив на РМ на Планот на архивски знаци, Листа на архивска граѓа и Листа на документираниот материјал;
 6. водење евиденција за печати и штембилите на органот, чување, ставање во употреба, предавање на овластено лице, ставање вон употреба и нивно ништење.

 

Прописи

 • Закон за архивски материјал [врска]
 • Уредба за канцелариско и архивско работење [врска]
 • Упатство за начинот и техниката на постапување со архивскиот и документарниот материјал во канцелариското и архивското работење [врска]
 • План на архивски знаци за распоредување на актите  [врска]
 • Листа на архивска материјал  [врска]
 • Листа на документарен материјал со рокови на негово чување [врска]