Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Одделение за правни работи

 

Обврски на оделение

 1. учествува во изработка на националната регулатива од надлежност на Агенцијата;
 2. обезбедува мислење по закони и други општи акти од надлежност на другите органи на државната управа;
 3. изработува општи акти во Агенцијата;
 4. стручно помага за прашања кои се од значење за примената на прописите од надлежност на Агенцијата;
 5. дава одговори на тужби во соработка со соодветните сектори, по заведени управни спорови до судовите на Република Северна Македонија против решенијата донесени од директорот;
 6. води евиденција за статистички и други податоци од областа на Одделението;
 7. обезбедува правна помош на државните инспектори во врска со нивната работа му помага на инспекторот при подготвување на актите;
 8. ги следи законите и подзаконските акти и измените на истите од надлежност на работата на Агенцијата врши примена на истите;
 9. дава одговори на тужби по заведени управни спорови до Управниот суд на Република Северна Македонија;
 10. одговара на претставки и поплаки поднесени од странки;
 11. се грижи за навремено доставување на сите нови закони и правилници од надлежност на Агенцијата;
 12. врши и други работи во врска со управната постапка од надлежност на Агенцијата;
 13. одговара на барања од Државно правобранителство, Народен правобранител и се произнесува преку правобранителство по тужбите пред судовите

 

Прописи

 • Закон за безбедност на храна [врска]
 • Закон за идентификација и регистрација на животни [врска]
 • Закон за ветеринарно здравство [врска]
 • Закон за нус-производи од животинско потекло [врска]
 • Закон за прекршоци [врска]
 • Закон за општа управна постапка [врска]
 • Закон за безбедност на храна за животни [врска]
 • Закон за заштита и благосостојба на животните [врска]
 • Закон за ветеринарно медицински препарати [врска]