Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Одделение за јавни набавки

Обврски на одделение

 1. следење и примена на  законските и подзаконските прописи и интерни акти на Агенцијата за храна и ветеринарство од делокругот на Одделението, 
 2. подготовката на интерните акти и процедури за јавните набавки, 
 3. координација на потребите за јавни набавки на Агенцијата за храна и ветеринарство и навремена и комплетна подготовка на годишен план за јавни набавки, 
 4. следење на реализацијата на годишниот план за јавни набавки и водење евиденција за склучените договори за јавни набавки за што се  доставува Извештај за склучени договори до Одговорното лице
 5. подготовка одлуки за јавни набавки, тендерска документација и објавување на огласи на ЕСЈН
 6. поставување на годишниот план за јавни набавки и негови дополни и измени на ВЕБ страната на Агенција за храна и ветеринарство

Прописи

 • Закон за јавни набавки  [врскаБЈН
 • Подзаконски акти  [врскаБЈН
 • Интерна процедура за јавни набавки  [врска]
 • Годишен план за јавни набавки  [врска]
 • Огласи  [врскаЕСЈН
 • Известување за склучен договор за јавна набавка [врскаЕСЈН
 • Негативни референци [врскаЕСЈН