Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Одделение за информатичка технологија

Обврски на одделение

 1. Ова одделение ја обезбедува единственоста на информатичкиот систем на Агенцијата,
 2. Ги креира и менува плановите и процедурите за backup на податоците на ИТ системите во Агенцијата, 
 3. ги следи сите информатичките процедури за поврзувањето на системите во Агенцијата и врши целосен преглед и контрола на податоците кои се разменуваат со другите системи
 4. го координира поврзувањето со бази на податоци на други органи на Агенцијата и државните органи,
 5. предлага мерки за унапредување на информациониот систем и учествува во неговото планирање и развој на мрежата за пренос на податоци во рамки на Агенцијата, 
 6. води евиденција за статистички и други податоци од областа на одделението 
 7. обезбедува развој и работа на информатичката инфраструктура за поддршка на Агенцијата за храна и ветеринарство
 8. спроведува мерки за заштита на информатичкиот систем и го одржува компјутерскиот систем
 9. учествува во избор и набавка на компјутерска опрема, 
 10. врши следење на  backup-от на податоците на системите, 
 11. ги администрира backup процедурите

Прописи

 • Процедура за евидентирање и отстранување на ИТ дефекти и комуникација со надворешни фирми [врска]
 • Упатство за начинот на креирање на Е-mail адреси [врска]
 • Упатство за користење на политика за сигурност на лозинки [врска]
 • Упатство за креирање и употреба на електронски  е-mail потпис [врска]
 • Упатство за креирање на картички за евиденција на работно време и пристап [врска]
 • Упатство за користење на темплејт  во англиска верзија [врска] и македонска верзија [врска]
 • Упатство за употреба на политика за користење на интернет [врска] -
 • Упатство за користење на политика за сигурност на информативниот систем  [врска]
 • Упатство за работа со веб страната на Агенцијата за  храна и ветеринарство [врска]
 • Упатство за задолжување и раздолжување на    ИТ  опрема [врска]