Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Одделение за ветеринарно - медицински препарати

Агенцијата за храна и ветеринарство /Секторот за ветеринарно јавно здравство/Одделението за ветеринарно медицински препарати согласно Законот за ветеринарно – медицински препарати (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 42/10, 136/11, 149/15, 53/16 и 241/18) како и подзаконските акти кои произлегуваат од истиот ги спроведува условите и постапките за одобрување за ставање во промет, производство, увоз, поседување, промет, употреба и контрола на ветеринарно - медицинските препарати. Законот во целост е усогласен со ЕУ законодавството односно во најголем дел со Директивата 2001/82/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 6 Ноември 2001 година за Кодекс во однос на ветеринарно - медицинските препарати на Заедницата.

Ставањето во промет на ВМП се врши на централно ниво преку добиено позитивно мислење од Комисијата за одобрување на ВМП на 5 години по што се врши обнова на одобрувањето. 
АХВ ги одобрува правните лица за вршење на промет со ВМП на големо/мало со издавање на одобрение за вршење на дејност промет на големо/мало со ветеринарно-медицински препарати (ветеринарни веледрогерии и ветеринарни аптеки) кои ги имаат исполнето условите согласно Правилникот за условите кои треба да ги исполнува веледрогерија за промет со ветеринарно - медицински препарати, како и начинот на работа (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 17/16) односно Правилникот за условите кои треба да ги исполнуваат ветеринарните аптеки, како и начинот на работа (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 16/16).

Согласно Законот за ВМП како и Правилник за распоредување на ветеринарно медицински препарати во одделни категории и начинот на препишување и издавање на ветеринарно медицински препарати (“Службен весник на Република Северна Македонија” број 70/12) определено е кои препарати се издаваат во која категорија.

Во сила е и Правилникот за ветеринарно медицински препарати кои привремено се ставаат во промет, начинот на нивната употреба како и контрола на ставање во промет и употреба (“Службен весник на Република Северна Македонија” број 70/12) кој ја олеснува постапката при спаравување со одредени епизотии кога за третирање или превентива на одредена епизотија нема регистриран имунолошки препарат, како и насоки за ветеринарите од праксата кои се принудени да користат одредени препарати кои се за хумана употреба а за истите нема паралела пропишувајќи ја каренцата. Агенцијата за храна и ветеринарство врши ажурирање на “Листа на фармаколошки супстанции одобрени за употреба во ветеринарната медицина“ и дозволува одобрување на препарати кои применуваат кај животни кои служат за исхрана на луѓето и истите содржат исклучиво фармаколошки активни супстанции кои се дозволени во ЕУ. Исто така постои и листа на забранети супстанции во форма на Решение за забрана за производство, увоз, поседување, продажба, снабдување и/или употреба на одредени видови ветеринарно-медицински препарати (“Службен весник на Република Северна Македонија “бр.132/10). Листата и Решението се ЕУ акти се усогласени со Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 37/2010 од 22 декември 2009 година за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло Службен весник на ЕУ бр.15 од 20.01.2010 (CELEX бр. 32010R0037).

Согласно Законот за ветеринарно медицински препарати Агенцијата за храна и ветеринарство ги одредува условите и постапките за одобрување за ставање во промет, производство, увоз, поседување, промет, употреба и контрола на ветеринарно-медицинските препарати, фармаколошки активните супстанции кои се користат како суровини, како и одредени супстанции кои може да се користат како ветеринарно- медицински препарати, а кои имаат анаболички, антиинфективни, антипаразитарни, антиинфламаторни, хормонални или психотропни особини и на премиксите за медицирана добиточна храна, наменети за ставање во промет и приготвени индустриски или со метод кој вклучува индустриски процес. Со законот се уредуваат и правилата за производството, контролата и прегледите на хомеопатските ветеринарни препарати со цел да се обезбеди посебна, поедноставена постапка за регистрација за традиционалните хомеопатски препарати кои се стават во промет без терапевтски индикации во фармацевтски облик и дозирање кои не претставуваат ризик за животните.

ЦЕЛИ:Примарна цел на законот е уредување на производство и прометот со ветеринарно медицинските препарати пред се од апсект на заштита на јавното здравство, но истовремено воспоставување механизми и постапки кои нема да пречат во индустрискиот развој и трговијата со ветеринарно-медицинските препарати.

Со законот се воведува и принципот на забрана на употреба на одредени препарати кај одредени видови животни, како и соодветен систем на контрола на употребата и се дефинираат одговорностите на поедини субјекти. АХВ како стратешки приоритет го поставува понатамошното унапредување на системот на контрола на производството и употребата на ветеринарно медицински препарати заради висок степен на заштита на здравјето на животните и луѓето.