Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Одобрување за увоз на ВМП

За добивање на решение за одобрение за увоз на ветеринарно – медицински препарати кои привремено се ставаат во промет до Агенцијата за храна и ветеринарство се поднесува барање до архивата на Агенцијата за храна и ветеринарство за добивање на решение за одобрение за увоз на ветеринарно – медицински препарати кои привремено се ставаат во промет согласно член 9 од Правилникот за ветеринарно – медицински препарати кои привремено се ставаат во промет, начинот на нивната употреба, како и контролата на ставање во промет и употреба [врска] (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 59/12).


  • Барање за привремен увоз на ветеринарно-медицински препарати [врска]